Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

119

MIDDENDORP (Herman) schreef eerst eenige boeken die onvoorwaardelijk zijn af te keuren:

Het schoone Mysterie, is het katholieke geloof, waartoe een Indische jongen zich getrokken voelt en door een eigenaardigen Jezuiet geholpen wordt — Het veege Lijf. van een fabrieksmeisje, dat wordt begeerd door een jongen, haar patroon, diens zoon; slecht. — De Klop van het Bloed, ook slecht en Arent van Wijck, lijkt ons een verboden boek. '•— Het zwarte Venster, warrellg en gevaarlijk. De detective-verhalen voor grootere lezers zijn: Het Mysterie van St. Jacques — De Groene Cirkel -—■ Het Geheim van Cuba — Her Spaansche Goud — De verdwenen Documenten —- De Man bij 't roode Hek.

MINNEMA (Nine) Een strijdster voor vrouwen-emancipatie, wier boeken ons niets goeds hebben te zeggen.

De Andere Lijn, is een pleidooi voor de werkende en studeerende vrouw — Hef Boek van Riti en Bob, een aanklacht tegen wettenmakers, die handelen over de moeder zonder de moeder erin te kennen .— Hef Kind van de Bergen, een onecht kind door de moeder achtergelaten bij de boeren, waar het ter wereld kwam — De Kentering der Tijden, eene serie, die slecht is begonnen: verward, immoreel, ongodsdienstig.

MOENS (Wies) 1898 De leider in katholiek Vlaanderen der katholieke expressionistische dichters:

De Boodschap — De Tocht — Opgangen — Verzen — Celbrieven.

MOER (J. v. der

Jongen en Ouden. Jong meisje wordt verleid door een rijken boerenjongen, die haar laat zitten om een fortuin te trouwen. Bedrogene pleegt zelfmoord. Slecht.

MOERKERKEN (Pieter Hendrik van) werd geboren te Middelburg 1877, doctoreerde te Utrecht (1904) met een dissertatie. „De Satyre in de Nederl. Kunst der Middeleeuwen," werd leeraar aan de H.B.S. te Haarlem en is sinds 1921 buitengewoon hoogleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Behalve eenige drama's en XXX Verzen, schreef hij: De Dans des Levens (schetsen en verhalen, venijnig tegen kerk, kloosters enz.) —! De Ondergang van het Dorp (modernisme, theosophie, overspel) — De Bevrijders (zeer ruwe en brutale tooneelen) — André Campo's witte Rozen (vijfmaal gescheiden, trouwt voor den zesden keer en verlangt van zijn vrouw onnoembare dingen. Zedeloos).

In den roman-cyclus De Gedachte der Tijden behandelt hij verscheiden perioden uit de geschiedenis der Menschheid; I. Hef Nieuwe Jetusalem: uit den tijd

Sluiten