Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

131

PENNING (L.) schreef een lange reeks verhalen, grootendeels uitsluitend voor het protestantsche volk en jeugd. Zijne verhalen uit den Engelsch-Afrikaanschen oorlog zijn ook voor ons aantrekkelijk.

De Held van Spionkop — De Leeuw van Modderspruit — De Overwinnaars van Nooitgedacht ~ De Verkenners van Christiaan de Wet — Het Lichtende Spoor.

PENNING (Willem Livinus) geboren te Schiedam in 1840. Sinds 1883 maakte eene oogziekte, die allengs tot blindheid oversloeg, hem elk beroep onmogelijk. Overleden 1922.

Zijn eerste gedichten iri Tienden van den Oogst ~ Schakeering gaf hij uit onder den naam M. Coens. Verder onder eigen naam de gedichten Benjamins Vertellingen - Toms Dagboek, de bundels Kamermuziek en Levensavond. Zijn werk is goed.

PERK (Jacques Fabrice Herman) werd te Dordrecht in 1859 geb. en overleed reeds in 1881. Vooral door toedoen van Willem Kloos heeft men een tijdlang gedweept met zijn gedichten: den Sonnettenkrans Mathilde en Iris, voelbaar geïnspireerd door „The Cloud" van Shelley. Perk huldigde de schoonheid als eene godheid, heeft lichtelijk pantheïstische neigingen, maar zijn verzen zullen niemand schaden.

PERSIJN (Jules) 1878. Redacteur van De Dietsche Warande" Kritisch Kleingoed — Kiezen, Smaken, Schrijven — leven van Dr. Schaepman. August Vermeylen zegt: „We bezitten één criticus, die niet anders dan criticus zijn wil en geheel in zijn vak opgaat, Julius Persijn, den zeer belezene, uitgaande van het katholieke gezichtspunt, maar nauw gezet rechtschapen in zijn wil tot begrijpen en waardeeren, met een omvattenden kijk op de letterkunde van verschillende tijden en volken, wat hem in staat stelt, de critiek dikwijls uit te breiden tot literatuurgeschiedenis van grooten stijl.

PHOCIUS zie Robbers (H.)

PISUISSE (J. L.)

schreef De Franc-tireur van Warsage, een episode uit den oorlog van 1914, niet bepaald vriendelijk voor de Duitschers. Met Blokzijl; Avonturen als Straatmuzikant, onderhoudende journalistiek.

Sluiten