Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Opwaartsche Wegen — De Vrouw in het Woud — Verzonken Grenzen Tusschen twee Werelden.

ROSSEM (C. P. van) .V-

gaf zijn Surprises, die verschenen in de „Haagsche Post" in een bundeltje. Het is luchtige, ironische lectuur. In zijn bundel Humoresken en Sarcasmen staan eenige schetsen, die volstrekt niet deugen. In één wordt bordeelbezoek als de meest gewone en voor de hand liggende gebeurtenis beschouwd.

ROZENDOORN (Lilly)

Toen de Nevel optrok. Een aardig boek voor half-volwassen meisjes. Eveneens Hef Oude Huis.

RUTGERS (Elise)

Berusting. Een meisje, alvorens zich te verloven met een schilder, onderzoekt of haar vroegere geliefde nog aan haar denkt. Hij is echter getrouwd en ...herkent haar niet Het boek kan worden gelezen.

RUTTEN (Felix) geboren 1882 te Sittard, promoveerde in de Germaansche philologie te Leuven. Bij zijn optreden als dichter werd hij te luid geprezen, en tegenwoordig te lomp neergehaald.

Eersfe Verzen — Avondrood — Goede Vrijdag — Sonneffen. Hij schreef een onvoldoend-boeiende novelle Onder den Rook der Mijn en een zwakken roman Levenswijding. — Limburgsche Sagen. Voor het tooneel schreef hij; Beatrijs — Hagar — De Rabbijn van Selcha — Eva's Droom •— Jessonda — Slachtoffers — Driekoningen e.a., waarin niet genoeg dramatische kracht leeft om de hoorders te boeien en aan te grijpen.

RUZIUS

Heilig Indië, schrijver komt op tegen Bas de Vethen andere, die kwaad spreken van Indië. Jammer dat hij zelf, ofschoon hij de noodlottige gevolgen ervan heeft gezien, de samenleving van soldaten met een Indische huishoudster goedpraat.

SABBE (Maurits). Deze Vlaming werd in 1873 geboren en schreef op vijf en twintigjarigen leeftijd:

Aan 't Minnewater, waarin prachtige schilderingen van Brugge — Een Mei van Vroomheid, is een idyllisch mooi boek over zuivere liefde — De Filosoof van 't Sashuis, voor allen geschikt — 't Kwartet der Jacobijnen, een weemoedig-humorvol boek van wederzijdsche liefde, die door schroom weerhouden werd zich uit te spreken. En nu de haren wit zijn en het te laat is, weten zij. Geen jeugdboek. — 'f Pasforfcen t>an Schaerdijcke, ook al houden wij rekening met de grootere vrijheid van zeggen der Vlamingen, keuren wij niet goed.

Sluiten