Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Het vroolijke Panopticum, een humoristische romein, Beide boeken voor groote menschen. Met den roman Op den Tweesprong, moet men wat voorzichtiger zijn. De teekening van de verliefdheden en zwelgerijen is voor jongeren allicht te realistisch.

SAUDEK (Robert)

Diplomaten. Haagsche roman. Een oude Oostenrljksche diplomaat verzamelt handschriften (met zijn secretaresje) van de vooraanstaande personen en uit het schrift bepalen ze het karakter. Dat geeft den schrijver aanleiding om den keizer en Ludendorff en anderen eens te zeggen wat hij van hen denkt. Het boek moet voorbehouden zijn (zeker voor jongere lezers) wegens de lichtzinnigheid waarmede over vrouweneer wordt gesproken en om het jeugdverhaal eener oude gravin.

SAVORNIN LOHMAN (Anna dc) geboren te Assen in 1868, bracht eenige jaren door in Paramaribo. Huwde met den heer Spoor en woont thans, inmiddels weduwe geworden, in den Haag.

Zij debuteerde met haar roman Miserere, krachtig, maar slordig van stijl en brutaal oprecht. Zij neemt stelling tegen het orthodoxe geloof, scheldt op huichelarij, aristocratie, toont sympathie voor de katholieken, die zij tamelijk onpartijdig beoordeelde. In De Hollandsche Lelie richtte zij een vrije tribune op, waarin ieder zijn meening mocht zeggen. Zoo bar werd daarvan gebruik gemaakt dat er over godsdienst en zedelijkheid de ergerlijkste theorieën werden verkondigd en het blad een slechten naam kreeg.

In Geloof — Na het Ontwaken — Vragensmoede — Smarten — Van het inwendige Leven, schrijft zij tegen het geloof — Hef eenige Noodige, over vrije liefde. In Om de Eere Gods — Zedelijkheidsapostelen ■— Uit Christelijke Kringen — Ik zeg de Waarheid, hoont zij de orthodoxen als huichelaars. In Letterkundig Leven — Vrouwenliefde in de moderne Literatuur — Over Boeken en Schrijvers, geeselt zij de pornografen, maar laat niet na te verklaren dat zij heelemaal niet tegen vrije liefde is. Al deze boeken zijn te veroordeelen. In Levensraadselen verklaart zij weer geloovig te zijn geworden. Een slap boek, maar dat men lezen kan zonder aanstoot.

SCHAEPMAN (Johan Aloysius Marie) werd geboren te Tubbergen in 1844 en overleed in 1903 te Rome, waar hij gestudeerd had (1868—1870) en doctor in de theologie was geworden. In 1880 werd hij lid der Tweede Kamer, waar hij zich

Sluiten