Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

165

akelige egoïst, die liefst geen kinderen heeft. Echtscheiding. Reis met haar broer

naar Indië waar de eerste aanbidder zit en wacht. Voor volwassenen niet

af te keuren. Wat die echtscheiding betreft, dat weten wij nu wel.

WAALS (Jacqueline E. van der) In 1868 te s Gravenhage gaboren, woonde sinds 1877 te Amsterdam, waar zij overleed in 1922. Zij was leerares in Geschiedenis, voor zoover haar wankele gezondheid dat toeliet. Een fijn gevoelige dichteres en een nobel mensch, die zeide: „alleen een schoone ontroering geeft schoone kunst, alleen een zedelijk meerderwaardige ontroering is een schoone ontroering". En hare gedichten ontroeren de lezers.

Zij schreef onder de letters U. E. V.: Verzen — Onder eigen naam Nieuwe Verzen — Iris — Laatste Verzen. Ook een heel mooien roman Noortje Velt.

WACKIE—EYSTEN (J.)

Ondergang, het heet een historische roman. Liefde van een jongen uit het volk voor een freule, die hem zegt dat er niets van komen kan. Hij mag haar eens kussen en dan is het uit.-Hij sneuvelt in den oorlog. Er wordt nogal gesproken van ongeoorloofde liefde en verleiding. Voor volwassenen bruikbaar.

WAGEN VOORT (Maurits) 1859. Hij ontving een zeer gebrekkige schoolopvoeding, maar wist met zijn talent te woekeren. Hij bracht het tot veelgelezen schrijver, die geen literaire kunst geeft en onder zedelijk opzicht vaak zeer bedenkelijk is. Onder den schuilnaam Vosmeer de Spie begon hij feuilletons te schrijven (wat onbeholpen doch vol fantasie) in „Het Handelsblad". Deze verhalen werden gebundeld onder den titel Zwervers.

Ben Passie, heftig hartstochtelijk en smakeloos, om de reclame-achtige voorrede en het kiezen eener heldin, in wie het publiek dadelijk de bedoelde, nog levende vrouw herkende — Felicia Beveridge is gerekt, slecht ineengezet, een reportersroman — Maria van Magdala, voor katholieken ergerlijk — Van ferusalem naar Rome is af te keuren evenals De Droomers — De Ploerten — Een Overwinning.

Wagenvoort, een ongeloovige, heeft zijn oordeel over philosophie, godsdienst, geschiedenis, sociologie. Maar het is er naar! Ook in zijn reisbeschrijvingen hoont hij de katholieken als er maar even eene gelegenheid voor is.

La Romanina, een roman uit het Italiaansche muziekleven. Voert ook immoreele

Sluiten