Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

185

Het Net, is een geweldig ingewikkelde roman van een geheim Italiaansch genootschap, dat overal zijn vertakkingen heeft. — Het vloeibare Goud, de petroleum, de knoeierijen aan deze industrie verbonden, nieuwe rijken en een liefde. — Mantanzas, de Stad des Doods — Mantanzas, de Schat van Verona. Uit den opstand van Cuba en over een verborgen schat op den bodem van een put. Geen der boeken van Beach zijn voor jongere lezers.

BEAUMARCHAIS (de) 1732—1799. Fransch.

Een Dag vol Dwaasheid, de vertaling van het beroemde of beruchte Le Mariage de Figaro. Het is om de onbehoorlijke liefdes-avonturen van den graaf, die geen meisje met rust kan laten, zeker voorbehouden lectuur. Het stuk van den avonturier en zwendelaar Caron (de Beaumarchais) heeft grooten invloed gehad op de Fransche revolutie.

BEECHER STOWE (Harriet) 1811-1896. Amerikaan. Zij heeft menig boek geschreven, dat letterkundig veel hooger staat dan De Negerhut van Oom Tom, Maar dit heeft het meest opgang gemaakt en haar naam bewaard voor het nageslacht. De Negerhut heeft buitengewoon veel bijgedragen tot de afschaffing der slavernij. In een opwelling, na een brief van haar schoonzuster, bekeerde zij tot de zaak der afschaffing en schreef haar roman, geholpen door haar verbeelding, het betrekkelijk weinige wat zij zelf had beleefd en het vele dat zif hoorde vertellen. Het is een boek voor alle volwassenen.

BEGBIE (Harold). Engelsch.

Gaf in Gebroken Aardewerk, een tiental bekeeringsverhalen door het Leger des Heils. Wij kunnen ze niet gebruiken; de godsdienstige beschouwingen zij» erg vreemd.

BENNETT (Arnold) 1867. Engelsch.

In ons land wellicht nog het meest bekend door zijn tooneelspel:

Mijlpalen, Een aardige fantasie is Het Babglon-Hotel, een millionair koopt een reusachtig hotel, omdat de eigenaar weigerde, een simpel gerecht op te dienen voor zijn dochter. Dan de avonturen, die hij in zijn hotel beleeft. Niet voor de jeugd. — War God vereenigd heeft, stichtelijk zijn de verhoudingen niet, maar voor hen, die het leven kennen is het boek niet af te keuren. Hetzelfde geldt van De mooie Mevrouw Cavalosi; onschuldiger is Levend Begraven, een, schilder gaat door voor zijn kamerdienaar, die is gestorven, en dit geeft aanleiding tot kluchtige avonturen voor dezen levenden doode. Niet voor de jeugd.

BENOIT (Pierre). Fransch.

Een kunstenaar is Benoit niet, al won hij den prijs der Aca~

Sluiten