Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

VERTAALDE WERKEN

DUSE (J. A.) Zweedsch.

Schrijft zeer fantastische en vaak hoogst onwaarschijnlijke speurders-verhalen. Van de hieronder volgende is geen enkel verhaal verkeerd of ongeschikt voor volwassenen. Maar geen voor jongens en meisjes. Want de schrijver zinspeelt soms op toestanden en relaties, die niet eerbaar zijn. Dat gebeurt terloops, wordt nooit beschreven, komt alleen even in de vertelling te pas; b.v. omgang met lichte vrouwen (in Dr. Smirno) of de verleiding van een typiste door den patroon (Raadsel van een Nacht). Voor grootere lezers zijn die verhalen geschikt, als zij zoeken naar zoo'n soort lectuur:

De Degenstok — Het Dagboek van dr. Smirno — Schoppenkoning — Het nachtelijk Avontuur — De Vier Klaverazen — Het Cobra-mysterie — Het Raadsel van een Nacht.

DYKE (Henri van) 1852. Amerika. Protestantsch geestelijke, was van 1913—'17 gezant in den Haag. Eenige aardige boekjes werden van hem vertaald:

De vierde Wijze uit het Oosten en De Blauwe Bloem.

EBENSTEIN (Erich) 1867. Oostenrijk.

Onder dezen naam schreef Anni Hruschka een groot aantal romans, die bijna alle zoo zwoel zijn, dat men ze niet tot de gezonde lectuur kan rekenen en ernstig moet voorbehouden; vertaald:

Dokter of Edelman, heel sensueel — De Kreupele, Is goed in de vertaling. EBERS (Georg) 1837—1898. Duitsch.

Een geleerd Egyptoloog, die in den aanvang zijner studie uitkwam met Een Egyptische Koningsdochter (1863). Benoemd tot buitengewoon hoogleeraar, maakte hij een reis naar Egypte en het Heilige Land en schreef wetenschappelijke werken. Genoodzaakt door ziekte moest Ebers in 1898 zijn professoraat neerleggen en wijdde zich weer aan het schrijven van cultuur-historische romans. Men geeft thans toe, dat de uitbeelding der omgeving, het décor zijner romans uitmuntend is, maar de personen, die hij laat optreden verkleede tijdgenooten zijn, dragers van de ideeën der humaniteit, verlichting en anti-christelijkheid. Ebers laat dan ook niet na zijn achterdocht tegen het christen-

Sluiten