Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

VERTAALDE WERKEN

De Waterkindertjes, een Sprookje voor een Landkind, verbaal van een schoorsteenvegertje, dat de wonderen onder water leert kennen en opvoedkundige wenken ontvangt. Voor onze kinderen niet geschikt. Zijn radicale en socialistische hervormingswenschen sprak hij uit in de romans Aïron Locke (een arbeider in Londen). — Gist, over den ellendigen toestand der landarbeiders. Ook de godsdienst haalt Kingsley er bi), hetgeen hem nooit is toevertrouwd. In Hypatia. strijd tusschen de Helleensche en Christelijke beschaving in de 15e Eeuw. De Christenen zijn bijgeloovig en de monniken woeste kerels. Het boek is slecht. In Westward! Ho! is hij niet zoo anti-katholiek als gewoonlijk, maar het is toch eng protestantsch. Ook met kardinaal Newman begon Kingsley eene polemiek en moest het jammerlijk afleggen.

KIPLING (Rudyard) 1865. Engelsch. Geboren in Engelsch-Indië waar hij de wildernis en de soldaten leerde kennen, waarover hij zoo gaarne schrijft. Hij verwierf in 1907 den Nobelprijs.

Door Wolven opgevoed, in de Indische oerwouden. De bronstijd der dieren wordt onstuimig beschreven. Het is geen boek voor jonge menschen. — Flinke Zeelui, een verwend rijkeluiszoontje wordt aan boord van een vlsschersschip een flink man. Voorbehouden. — Soldatengeschiedenissen, die wel niet verkeerd zijn, maar men toch ook niet elkeen in handen geeft. Kamp en cantineleven. Nogal realistisch soms. — Her Licht dat Verdween, uit het leven van een oorlogsteekenaar. Een tragisch gebeuren. Voorbehouden. — Vele Vondsten, een dozijn verhalen, waarvan eenige niet voor allen geschikt zijn. — Van Dieren en Kinderen, verheden, grootendeels ontleend aan de Jungle-Books van den schrijver, zooals ook het genoemde: Door Wolven opgevoed.

KJARVAL (Tore). Deensch.

Moeder, eene vrouw die zich geheel wijdt aan haar gezin en trotsch is op hare kinderen. De strekking is goed: waarschuwing tegen kinderlooze huwelijken. Maar, wonderlijk genoeg, is er in het boek geen spoor van bovennatuurlijk leven.

KLAUSMAN (A.). Duitsch.

Zijn Proefjaar, bestaat daarin dat de jonge ingenieur door een rijke bezitster van mijnen voor één jaar tot bedrijfsleider wordt aangesteld. En dan trouwen ze natuurlijk. Volwassenen.

KLICKE (Franz). Duitsch.

De Firma Christiaan Rosenkamp, een protestantsch Christelijk Volksverhaal.

KLOPPER (K. E.). Duitsch.

In hooge Kringen, een luchtig en lichtzinnig verhaal van een te veel liefhebbenden vorst met zijn adjudanten. In alle opzichten een prul.

Sluiten