Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

267

vrije liefdesverhoudingen gesproken, alsof het zoo hoorde. — Jasper Vellacot, een erfeniskwestie, voor groote lezers. — De Blanke Duif, echtbreuk. — Terug in het Leven, een raadselachtig boek, waarvan men bijwijlen niet weet of wat de schrijver beweert ernst is of kortswijl. — De Verliefde Vagebond, een boek van allerlei dolle beweringen maar daar tusschen door, prachtig-rake opmerkingen. ■—1 Liefde's Zegepraal, een sloddervos van een schilderes en een suffe verzamelaar veranderen ook uiterlijk als bij toóverslag onder den invloed der ontwakende liefde. Er komen in de romans van Locke dikwijls genoeg onbehoorlijkheden op 't gebied van liefde, maar aan stuitend naturalistische beschrijvingen maakt hij zich niet schuldig. Zijn zonderlinge, wat vagebondeerende levensopvattingen, en zijn Fransche luchthartigheid maken zijn boeken echter voorbehouden.

LODGE (Olivcr Joscph) 1851. Engelsch.

Een geleerd natuurkundige, hoogleeraar te Birmingham. Zijn zoon sneuvelde in den oorlog en dat schijnt den vader in verwarring te hebben gebracht. Hij schreef een paar boeken (Raymond or Life and Death) Het Leven na den Dood over spiritisme, waarin de geleerde geheel onder den invloed blijkt te staan van het kinderachtigste bijgeloof. Verboden lectuur.

LONDON (Jack) 1876—1916. Amerika.

Leidde in zijn jeugd een zwerversleven, verkeerde onder landloopers en smokkelaars, begon te studeeren en werd bekend als journalist en schrijver van vertellingen en schetsen. Van eenig geloof in een hoogere wereld is bij hem nooit een spoor te ontdekken, tenzij een dat wijst op zijn onkunde.

Als de Natuur roept, van een hond, die weer vervalt tot het wilde leven in de wouden. — Pit-Tah, de grijze Wolf, tegenstelling van het voorgaand boek. Een wolf wordt getemd tot huisdier. — Terra, een' aardige hondengeschiedenis met veel avontuurs. — Terra, de Broeder van Jerrg, het leven van een hond in een beestenspel; de gruwelijke martelingen bij het temmen der dieren. — De Kruistocht van den Meteoor, een opwindende boottocht van eenige róekeloozen. Heel onschuldig. — Tusschen de Wielen, vertelt uit het eigen leven onder de landloopers, die met de groote treinen gratis trachten te reizen van de een naar de andere plaats. — Onder de Goudgravers — Een ongelikte Beer, een enkele ongewenschte bladzijde. — In Tweestrijd, een vrouw die niet weet of zij haar eigen of een anderen man liefheeft, doodt zich. — John Barleycorn. tegen den drankduivel. — Elam Harnish, een man vol ondeugden, die onder den invloed zijner vrouw tot beter leven komt. Over God en godsdienst worden malle praatjes verkocht. — De God zijner Vaderen, een bundel verhaaltjes, waarvan verschillende niet pluis zijn. — Tusschen twee Rassen,

Sluiten