Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308

VERTAALDE WERKEN

STEVENSON (Robert Louis) 1850-1894. Engelsch.

Studeerde voor ingenieur, daarna voor advokaat. Hij was een realistisch schrijver en zag niet op tegen het gebruik van een schokkend woord. Hij had een open oog voor het doen en laten der menschen, en was een scherp psycholoog. Van de middeleeuwen begreep hij niets en als hij een enkelen keer zich op dat terrein waagt is het volkomen mis.

Wij noemen van hem Onder de Boekeniers (ook onder den titel Goud-Eiland: Treasure Island). Een meesterstukje van vertelkust. Over een scheepsjongen, die verzeild raakt onder de zeeroovers. Ook voor groote jongens. ■—■ De Zelfmoord-Club, opgericht door een speculant, die zijn cliënten sensatie bezorgt door hun te laten dobbelen om hun leven. Als zij verliezen moeten zij zich van kant maken. Het is een echt griezelverhaal. Nog griezeliger is Her vreemde Geval van Dr. Jekgll en Mr. Hgde, twee personen in één. Een goede die weldoet: een kwade, die moordt en steelt. Het schijnt te moeten verbeelden den strijd tusschen goed en kwaad in een menschenziel. Zonderling boek, dat aanvankelijk veel stof opjoeg. Voor volwassenen. — De Verkeerde Kist, een verhaal van vergissingen en verwarringen. Geschikt.

STIEHLER (A.) 1864. Duitsch.

In Gouden Regen geeft hij een roman uit het leven van gravin Kösel (de geliefde van August den Sterke) en Böttger, den uitvinder van het porcelein. Het boek zou interessant zijn als niet de woeste uitspattingen van liefdespassie, waarvan zonder eenige terughouding wordt verteld, de lectuur ongenietbaar maakten.

STILGEBAUER (Eduard) 1868. Duitsch.

De meeste werken van dezen schrijver zijn sterk erotisch en sommige zoo erg zelfs dat zij bedenkelijk het gebied der pornografie naderen; zoo:

Her Liefdesnest, een beslist smerig boek — Wallg, roman van een Keünerin, verleiding van een arm meisje, die daardoor op den breeden weg wordt gebracht — Lente-offer, zedelijk en godsdienstig verkeerd. Af te keuren, gelijk de voorgaande — Görz Kraft is een gevaarlijk boek, vooral omdat het een soort levensleer bevat voor jonge menschen. Het gaat Over een student, die vele en leelijke avonturen heeft en tenslotte toch terecht komt. Noch Götz, noch Stilgebauer bekommeren zich om moraal — Harrg is Heinrich Heine; trouw historisch is de teekening niet — Her Verforen Paradijs, van twee schilders en een weggeloopen vrouw — Burgeres Louise, uit de Fransche revolutie; niet kwaad maar hoogst onwaarschijnlijk — De Hof van Eeden liefdesgeschiedenis; sentimenteel maar niet slecht — Tijdens den oorlog verschenen de twee deelen Inferno, aanklacht tegen den oorlog: pathetische be-

Sluiten