Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Voorbehouden voor menschen, die zwakheid en zonde kennen, en door eenige hartstochtelijke tafereelen zich niet van de wijs laten brengen."

ERNST ZAHN: De Apotheker van Klein-

Weltwit in herdruk

„Een verhaal van fijne observatie eener kleinburgerlijke samenleving. Voor lezers met eenige levenswijsheid.

Algemeen warm door de pers aanbevolen, vooral ook door R.K. bladen als Maasbode, Tijd en Centrum is onze

VAKBIBLIOTHEEK

Onze VAKBOEKEN houden het midden tusschen de zeer uitvoerige cn dure Handboeken en de vluchtige Handleidinkjes. Met groote zorg uitgevoerd en rijk geïllustreerd, zijn zij een ware uitkomst voor talloozen en door hun lagen prijs in ieders bereik. Met den dag meer en meer gezocht en gewaardeerd, zoowel op vakscholen als bij zelfstudie.

„Ons oordeel kan niet anders dan onverdeeld gunstig zijn", schreef ,,Het Vaderland". „Een serie handleidingen, die te zamen een pracht-vakbibliotheek vormen", oordeelt de „Oprechte Haarlemsche Courant", en het „Nieuws van den Dag" constateert „de prijs is zoo laag gesteld, dat geen vakman of belangstellende zich van het genot van deze boekjes te bezitten behoeft te spenen."

„Zoo blijkt dan," gelijk De Maasbode zegt, „het streven der Mij. om voor lagen prijs goede vakboeken onder het bereik van iederen belangstellende te brengen, werkelijk een succes te zijn geworden."

ALGEMEENE WETENSCHAPPEN

Ing. Geb.

Prof. Dr. B. G. ESCHER: De methodes der Grafische Voorstelling

(Rijk geïllustreerd) : . .• ƒ 3-40 ƒ3.90

Werken van J. KLEEFSTRA:

Leerboek der Vlakke Meetkunde (me,t illustraties) ƒ 1.50 ƒ 2.—

Leerboek der Gonio- en Trigonometrie ƒ 1.50 ƒ 2.-—;

Leerboek der Stereometrie ƒ 2.— ƒ 2.50

Leerboek der Analytische Meetkunde en de Gronden der Analytische

Stereometrie ~. ^. . . . . . ƒ 2.— ƒ 2.50

Nieuwe vondsten op 't gebied der Wiskunde ƒ 0.75 j—

WERKTUIGKUNDE

P. LANDBERG, Ing.: Ijzer en Staal (met 124 illustraties) ........ ƒ3 25 ƒ 3-75

IR. D. J. W. VAN DONGEN W. I.: De Techniek der Uzer en Staal-

gieterij (met 122 illustraties) ƒ 3-75 ƒ 4-25

Werken van J. G. A. VAN DELDEN, Constructeur:

IJzeren Brugconstruclies. Handleiding voor de praktijk (met 268 ill.) ƒ 4.25 ƒ4.75

Hefwerktuigen (met 230 illustraties) . ƒ 4.25 ƒ 4.75

Transportinrichtingen (met 186 illustraties) ƒ3.75 ƒ4.25

Werken van G. J. HARTERINK:

Landhetels (met 294 illustraties) •■- ƒ 3-5o ƒ4-—

Scheepsketels (met 210 ilustraties) ƒ 3 5° f 4-—

Dr. J. D. SIRKS (Verificateur van 's Rijks Zee-instrumenten), Kijkers en

Kompassen (met 166 illustraties) ƒ3.— ƒ350

Werken van GERLOF KALMA:

Automobielen (Inrichting, Behandeling, Onderhoud) (met 197 ill.) — ƒ 4-—

Motorrijwielen (Inrichting,, Behandeling en Onderhoud) ƒ3.25 ƒ3.75

ELECTROTECHNIEK

G. DE CLERCQ: Electriciteitsteer (met 159 illustraties) — ƒ 2.75

G. BOLDINGH: Electrische Verlichting der Woning (met 140 ill.) — ƒ2 50

TH. ERLDT: Storingsgids voor Huistelegrafie en Huistelefonie (met

48 illustraties) • ƒ2.50 ƒ3.—

Werken van G- EMMERIK:

Telefonie (met 61 illustraties) . . . . . . ... ƒ 2.— ƒ 2.50

Telegrafie (met 71 illustraties) * — ƒ 3-25

Dr. C. DE JONG: Draadlooze Telegrafie (109 illustraties) ƒ2.75 ƒ3.25

W. H. TASSERON: Electrische Meetinstrumenten (13& illustraties) ƒ 3.75 ƒ4 25 SCHEEPVAARTKUNDE

A. C. T. E. VERMEULEN (Directeur der Visscherijschool te Vlaardingen): Theoretische Zeevaartkunde. Handleiding voor het onderwijs

op Visscherijscholen en bij de opleiding voor de kleine vaart ƒ 2.75 ƒ 3.25

TH. LEHMANN: Het optuigen van Schoenerschepen (met 300 ill.) ƒ2.50 ƒ3.—

-6 —

Sluiten