Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

streven, bet rhytme van de prachtige, hoofsche taal van den oosterling en de vele schakeeringen in de oostersche volksziel zoo dicht mogelijk te benaderen. 11 j. en onder.

46 Evartt, H. 8. Breed, de gele wolf. (The yellow horde); [u. h.

eng. vert. en] bew. door W. J. A. Roldanus Jr. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven. [1922]. 164 blz. ing. 1.75. geb. 2.50.

Tnsschen een halfbloed coyote, eigendom van een ouden, in de wildernis levenden jager en een eenzaam-zwervenden gelen wolf, ontstaat een zóó groote vriendschapsdrang, dat tenslotte de coyote haar trouwen meester verlaat, om met Breed zich aan te sluiten bij een grooten troep soortgenooten. 15 j. en ouder.

47 Ewald, C. Sprookjes; u. h. deensch vert. door L. Chabot-

Steenberg; [geïll. door L Moe]. 2 dln. Arnhem, van Loghum

Slaterus en Visser. 1920-22. Geul

dl. 1. 1920. 252 blz. ing. 3.75. geb. 4.90.

dl. 2. 1922. 227 blz. ing. 2.90. geb. 3.90.

Zonder moraliseerend te zijn, vertellen deze natuursprookjes van planten en dieren, die evenals menschen een ziel hebben en hoe verkeerd het is, de levende schoonheid van al het bestaande achteloos voorbij te gaan. IS j. en ouder.

48 Ezel, Ph. De lotgevallen van Jan Persijn; [geïll. door A. J. van

't Hofi]. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1924]. 163 blz. Geïll. ing. 1.90. geb. 2.75. (G[oede] b[oeken] — nr. 2).

Een poorterszoon uit Utrecht, ontsnapt uit den burcht waar een duitsch roofridder hem gevangen hield, sluit zich aan bij den vierden kruistocht en beleeft dan in Byzantium spannende avonturen, eindigend met zijn opneming in den ridderstand voor betoonde moedige en edele daden. 11-11 j.

49 Eystan, J. Wackia. De klokkenluider van Sluis; teekeningen

van K. Hentschel. Amsterdam, uitg. mij. „De gulden ster". [1922]. 200 blz. Geïll. gek. 2.45. geb. 2.95. (Het guldenster-boek — nr. 2).

Episode uit den 80-jarigen oorlog: bij de belegering en inneming van Sluis door het staatsche leger, weet de klokkenluider van den ouden „Jantje van Sluis" zich met zijn familie dapper verdienstelijk te maken en het vertrouwen van prins Maurits te winnen. 12-14 j.

50 Faber, J. Luurt, de knecht van den watergeus; illustraties van

P. C. Wagner. Leiden, A. W. Sijihoff's uitg. mij. [1920]. 151 blz. Geïll. ing. 1.90. geb. 2.90.

Het leven en de krijgsbedrijven van Diederik Sonoy en zijn krijgsknecht, van de inneming van den Briel af tot na het breken van Rennenberg's verzet. Na het terugtrekken uit het openbare leven brengen ze hun dagen op het Hui» ten Dijke te Pieterburen door en krijgen wij een kijkje op het dagelijksch doen van edelen en boeren. 12-15 j.

Sluiten