Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

aan andere, doch bij hen bekende personen") aan den apotheker vergund om, ook zonder het voorschrift van een arts, geneesmiddelen en zelfs vergiften af te leveren. Ook voor die gevallen is evenmin bij deze als bij andere wetsbepalingen een maximum grens gesteld, hetzij voor de hoeveelheid van het af te leveren medicament, hetzij voor het aantal afleveringen daarvan. Het is dan ook met de gegeven vrijheid moeilijk overeen te brengen, dat de wetgever aan den apotheker zou hebben willen verbieden een geneesmiddel of een vergift af te leveren enkel en alleen omdat het medicament reeds één of meermalen op een recept afgeleverd was of omdat de aflevering betreft twee — of meermalen het quantum in een recept voorgeschreven. Ook een andere opvatting van 's wetgevers bedoeling kan toch niet verhelpen het gemis eener stellige verbodsbepaling in de wet. Zoo althans was de opvatting der Arr. Rechtbank te Maastricht d.d. 4 Febr. 1889 (W. 5710). Het artikel veroorlooft den apotheker echter alleen geneesmiddelen (anders dan op recept enz.) af te leveren, die met name gevraagd worden. Het is hem niet vergund raad te geven, welke geneesmiddelen tegen een aangeduide ziekte zijn aan te bevelen. Dat de apotheker slechts op recept geneesmiddelen zoude mogen afleveren bepaalt de wet nergens. Wel echter dat indien hij op recept aflevert, hij aan de voorwerpen waarin de aflevering plaats vindt een papier moet hechten, waarop de aanduiding van den patiënt, de wijze van gebruik, de datum der aflevering en zijn naam voorkomt.

Levert hij zonder recept dan zijn deze aanduidingen niet vereischt.

Het tweede lid van art. 13, luidende: „De vergiftige zelfstandigheid niet door een geneeskundige voorgeschreven, wordt afgeleverd in een verzegeld voorwerp, waarop, nevens den naam, het woord vergift duidelijk staat uitgedrukt", alsmede het eerste lid van art. 14 bepalende dat de apothekers zonder uitstel in een register elke aflevering van vergiften, met vermelding van den datum waarop en de persoon aan wien de aflevering is gedaan, moeten inschrijven,

Aflevering zonder re' cept.

Sluiten