Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7

liet verkoopen, als koopvrouw? Hij bleek niet aansprakelijk voor het feit dat die middelen geen opschrift droegen waaruit de aanwijzing volgen kon naar welk voorschrift zij waren bereid (Art. 6), noch ter zake van de omstandigheid dat deze middelen werden verstrekt aan het publiek zonder van den kooper bepaalde aanduiding van het gevraagde middel te verlangen (Art. 9). Ook de vrouw kon het bedrijf rustig uitoefenen, daar zij als koopvrouw is te beschouwen en hare zelfstandigheid ten deze niet verliest. (H. R. 22 Dec. 1868). Dus het woord „geneesmiddelen" omvat enkelvoudige en samengestelde, geheim of niet geheim. De geheele bepaling van Art. 30 zou trouwens krachteloos zijn, indien de mogelijkheid bestond het verbod te ontduiken door eenvoudig de enkelvoudige geneesmiddelen met elkander of met andere zelfstandigheden te vermengen.

Wat er ook zij van het beweren, dat uit de beraadslagingen in de Tweede Kamer over de wet gevoerd zou blijken, dat onder hare heerschappij iedereen samengestelde geneesmiddelen zou kunnen afleveren, mits hij ze zelf maar niet bereidde, — de algemeene bewoordingen van dit artikel zijn in ieder geval met zoodanige bedoeling in strijd; deze laten niet toe den kleinhandel in die geneesmiddelen, welke door den Minister aangewezen zijn, als aan een ieder vrij staande aan te merken.

Er bestaat buitendien geen enkele reden waarom de Minister de aanwijzing dezer middelen niet zoude mogen veranderen. De wetgever heeft ongetwijfeld de mogelijkheid opengelaten om de lijst later aan nieuwe wetenschappelijke inzichten te doen beantwoorden. (Zie H. R. 20 Nov. 1882 W. 4850).

Men kan in de praktijk bij toepassing dezer besproken wetsartikelen evenwel voor vreemdsoortige gevallen komen te staan. Sublimaat is ongetwijfeld geen kinderspeelgoed en staat dan ook terdege vermeld op de lijst C; onder de 50 gr. mag deze zeer vergiftige stof niet anders dan door een apotheker worden afgeleverd onder de reeds besproken voorwaarden. Maar hoe is dit nu met sublimaat-pastilles? Ik

2

Sluiten