Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

mengsel, zijn verkocht, sluit dit niet uit eene veroordeeling wegens verkoop van ieder dier stoffen afzonderlijk; het feit toch dat de bedoelde stoffen in vermengden toestand verkocht zijn, verhindert niet aan te nemen dat die stoffen verkocht zijn (hetgeen strafbaar is) nu niet blijkt dat zij door de vermenging hebben opgehouden afzonderlijk te bestaan; (H. R. 20 April 1914 W. 9650). Niet altijd zal derhalve een onbevoegde straffeloos mengsels enz. kunnen verkoopen van de in de lijst C genoemde middelen, zelfs niet als die verkoop niet geschiedt als geneesmiddel. Immers als hij niet kan aantoonen dat de bedoelde stoffen door de vermenging hebben opgehouden te bestaan, blijft de mogelijkheid eener veroordeeling wegens verkoop van deze stoffen steeds open.

Behalve de z.g. „apothekerswet" waarvan wij in het bovenstaande de belangrijkste voorschriften hebben nagegaan, is ook de wet van 1 Juni 1865 Stbl. 60 regelend de uitoefening der geneeskunst voor ons onderwerp van belang. Immers maar al te vaak komt niet alleen de drogist en diens gelijke, maar ook de apotheker voor gevallen en omstandigheden te staan waarin hij kans loopt artikelen dezer wet te overtreden, waarbij de onbevoegde uitoefening der geneeskunst immers is verboden.

Het is de vraag geweest of het op den duur en dus als bedrijf verkoopen van geneesmiddelen, met gedrukte opgaven van de ziekten waartegen ze kunnen worden aangewend en van de wijze van gebruik, uitoefening der geneeskunde in den zin der wet is? Men neemt aan, het zij ter geruststelling dadelijk verzekerd, dat zulks niet het geval geacht wordt te zijn. Evenmin is het door den apotheker verstrekken tegen een bepaalden prijs van eene tot genezing van een zwerenden vinger dienende pleister, te beschouwen als het verleenen van geneeskundigen raad of bijstand (H. R. 3 Jan. 1902, W. 7705). Als daarentegen een apotheker, scheikundige of wie ook eenigen raad geeft om genezing te bevorderen, (en hoe vaak komt zulks niet voor bij apothekers en drogisten, waar het publiek voortdurend bij hen om middeltjes tegen alles en nog wat komt aankloppen), ook al is aan het

Wet uitoefe ning genees kunst.

Sluiten