Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

b.v. dat een ander dit merk aanneemt voor tandpoeder en tandpasta.

Verpakkingsartikelen (flesschen, potten, vaten, manden) zijn niet toegelaten om door een merk te worden beschermd, hetzij dan tevens voor de waar welke daarin wordt afgeleverd.

Daar het recht op een merk de bevoegdheid geeft tot uitsluitend gebruik daarvan, kan slechts één persoon recht daarop hebben en kan het alleen dan aan meerderen toekomen, wanneer deze allen gezamenlijk gerechtigd zijn tot de fabriek, het laboratorium of de inrichting, ter onderscheiding van welker waren het merk bestemd is. De wet beschouwt dan ook dat het merk verbonden is aan een bepaalde fabriek enz. Het z.g. collectieve merk, dat gebruikt wordt, en onder zekere voorwaarden gebruikt mag worden, door de leden van een bepaalde vereeniging of door fabrikanten of handelaren van een bepaalde plaats of omgeving, kent onze wet niet.

Hij die het recht heeft kan het tegen iedereen handhaven, zooals wij hebben gezien en kan dus ieder ander beletten voor dezelfde soort van waren het merk te gebruiken.

Daar degeen die inbreuk op het merkenrecht pleegt een onrechtmatige daad begaat en in den regel schade toebrengt aan den rechthebbende, zal diens vordering gewoonlijk hiertoe strekken, dat de rechter zijn recht erkenne, de handeling van den ander onrechtmatig verklare, dezen verbiede om voort te gaan inbreuk op het recht te maken en hem veroordeele tot het betalen eener schadevergoeding. Voor de vordering tot schadevergoeding is geen vereischte dat de inbreuk opzettelijk is gepleegd. Men behoeft het recht der tegenpartij niet te hebben gekend. Voldoende is, dat men het heeft kunnen kennen en heeft kunnen bevroeden, dat door het gebruik van zeker merk eens anders recht zoude kunnen worden geschonden. Noodig is evenmin dat men voor het instellen der vordering dengeen die het merk onrechtmatig gebruikt, aanmaant of verbiedt daarmede voort te gaan. Alleen dan zal zulks wenschelijk zijn indien men kan verwachten dat de tegenpartij er zich op beroepen zal geheel

Sluiten