Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeidswet 1919, die zonder twijfel voor alle apotheken van kracht is. Daarentegen vallen de apotheken niet onder het begrip fabrieken of werkplaatsen in den zin der arbeidswet, voor welke inrichtingen zwaardere bepalingen gelden. Uit genoemde wet vloeit voort dat een kind beneden 14 jaar of nog leerplichtig niet in of ten behoeve eener apotheek werkzaam mag zijn. Voorts dat bij algemeenen maatregel van bestuur bepaalde soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden door jeugdige personen of vrouwen op grond van gevaar voor de gezondheid niet of slechts onder bepaalde voorwaarden in de apotheek mag worden verricht. Verder wordt voor vrouwen nog bepaald dat rekening gehouden moet worden met eventueele bevalling enz. Voor jeugdige personen met hunne behoefte aan voortgezet onderwijs en dergelijke meer wordt eveneens gezorgd. Men treft in de wet bepalingen aan omtrent arbeids- en rusttijden voor het personeel in het algemeen, terwijl in § 7 speciale voorschriften vermeld zijn omtrent arbeid in apotheken.

Ik vestig de aandacht er op dat in § 5 gehandeld wordt over arbeid in winkels en in § 6 over arbeid in kantoren. Of nu een bepaalde arbeid in een apothekersbedrijf verricht, valt onder één der hier genoemde paragrafen hangt hiervan af, welk voorschrift de verste strekking heeft. Want daaraan wordt beoordeeld of de arbeid verricht in het apothekersbedrijf geacht moet worden te geschieden in de apotheek (§7) in een kantoor (§6) of in een winkel (§5).

Het bepaalde in § 7 en in § 5 (apotheken en winkels) geldt, behoudens in de gevallen bij algemeenen maatregel van bestuur genoemd, niet ten aanzien van arbeid, verricht in een apotheek of winkel, in de eigen woning van het hoofd of den bestuurder daarvan, die zijn bedrijf uitoefent zonder hulp van anderen dan zijn echtgenoot en bloed- of aanverwanten, tot den derden graad ingesloten, die bij hem inwonen.

Op Zondag mag door jeugdige personen niet worden gewerkt in de apotheek, noch op werkdagen tusschen 8 uur namiddags en 8 uur voormiddags. Verder zijn bij algemeenen maatregel van bestuur bepalingen vastgesteld ten aanzien

Sluiten