Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

reeds bespraken en welke laatstgemelde behelst een regeling betreffende de inschrijving in een register van daartoe aangeboden merken, welke inschrijving tengevolge heeft, dat anderen een dergelijk ingeschreven merk niet mogen voeren.

Maar het artikel verbiedt bovendien het verkoopen of ten verkoop of ter aanbieding onder zich hebben van waren, op welke of welker verpakking zoodanige naam, handelsnaam of merk zij het ook met een geringe afwijking zijn nagebootst. Of dit zich voordoet, zal in ieder afzonderlijk geval moeten worden beoordeeld en dit zal dikwijls niet zoo gemakkelijk zijn. Het is geen vereischte, dat deze nabootsing ten doel heeft het publiek te misleiden. Ook dus wanneer een dergelijke handelsnaam of een dergelijk merk voorzien is van het woord „imitatie" is de zaak niet in orde. Daartegenover kunnen merken, die dezelfde voorstellingen uitmaken, b.v. een bepaald gebouw, toch in meerdere onderdeden in zoodanige mate verschillen, dat niet van een nabootsing kan worden gesproken.

Artikel 328 bis van het Wetboek van Strafrecht bepaalt, dat hij, die, om het handels- of bedrijfs-debiet van zich zeiven, of van een ander te vestigen, te behouden of uit te breiden, eenige bedriegelijke handeling pleegt tot misleiding van het publiek, of van een bepaald persoon, indien daaruit eenig nadeel voor concurrenten van hem of van dien ander kan ontstaan, als schuldig aan oneerlijke mededinging gestraft wordt met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste negenhonderd gulden. Een voorbeeld hiervan is het geval, dat iemand boter verkoopt in een verpakking, waarop de woorden „Onder Rijkscontrole" voorkomen, zonder dat hij aangesloten is bij een botercontrölestation. Zoo ook wanneer iemand in een advertentie plaatst, dat bij hem Lubieg's bouillonblokjes en jus tabletten te koop zijn, terwijl hij wist, dat er een Maatschappij Liebig bestaat, die in bouillonblokjes handelt. Dergelijke handelingen kunnen voor concurrenten of voor een bepaald persoon, nadeel opleveren. Het goede van deze

Oneerlijke mededinging.

Sluiten