Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7

I de overtreding is begaan. Die waren kunnen in beslag genomen worden, en nadat de rechter de veroordeeling heeft uitgesproken, zelfs worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt voorzoover het algemeen belang dat vordert. Tenslotte kunnen Burgemeester en Wethouders der betreffende gemeente de namen der overtreders en het vonnis van den strafrechter publiceeren, wanneer zij dit wenschelijk achten. Krachtens de Warenwet kan ook de Minister voorschriften in het leven roepen, ter bescherming van de volksgezondheid en ter bescherming van andere belangen, zooals b.v. het voorkomen, dat namaaksels door een onjuiste en min of meer bedriegelijke benaming voor het echte product worden aangezien.

Tenslotte treffen we in het Wetboek van Strafrecht nog enkele artikelen aan, die met dit onderwerp verband houden en de meer ernstige gevallen strafbaar stellen.

Allereerst artikel 174, dat hem die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende, dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, bedreigt met gevangenisstraf |van ten hoogste vijftien jaren, terwijl, wanneer het feit pemands dood tengevolge heeft, zelfs levenslange gevangenisstraf kan volgen.

Artikel 175 behandelt het geval, dat de verkoop door schuld van den verkooper geschiedt, terwijl de kooper niet met het schadelijk karakter bekend is. Dan is de straf ten hoogste zes maanden gevangenisstraf of hechtenis of een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Ook hier jkan in het voormelde geval verhooging van straf plaats vinden.

In artikel 329 wordt met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar bedreigd de verkooper, die den kooper bedriegt: i°. door hem, die een bepaald aangewezen voorwerp kocht, opzetteüjk iets anders daarvoor in de plaats te leveren,

; 2°. ten opzichte van den aard, de hoedanigheid of de hoeveelheid van het geleverde, door het aanwenden van listige

j kunstgrepen.

Sluiten