Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

staat, hebt opgemaakt? Is het stuk echter geregistreerd, dan is dat gevaar uitgesloten.

In de handelspraktijk is de opschriftstelling der gesloten overeenkomst niet geheel ongebruikelijk. Sommige takken van den handel kennen het z.g. koopbriefje waarin de gesloten overeenkomst wordt vastgelegd. Het is een gedrukt formulier, waarin de verkochte goederen en de prijs in elk afzonderlijk geval ingevuld moeten worden en waarin de verschillende kwesties omtrent plaats en tijd van levering en betaling, omtrent de conditie van het geen geleverd moet worden en betreffende den termijn waarbinnen aanmerkingen kunnen gemaakt worden, op bepaalde wijze zijn geregeld. Voor het geval de koopovereenkomsten worden afgesloten door den vertegenwoordiger, agent of reiziger, van den verkooper treft men dikwijls een beperking van de verkoopsbevoegdheid van den vertegenwoordiger aan, in dier voege, dat bepaald is, dat de koopovereenkomst, hoewel het koopbriefje opgemaakt en geteekend is, eerst dan geacht zal worden volledig tot stand te zijn gekomen, wanneer de verkooper zelf een bevestiging, dus goedkeuring, aan den kooper doet toekomen. Hiernaast treft men nog wel aan het gebruiken van orderbriefjes. De vertegenwoordiger of reiziger heeft bij zich gedrukte formulieren, die aanvangen met de woorden: „Gelieve mij te doen toekomen de navolgende goederen". De bestelde goederen en de bedongen prijzen worden dan ingevuld en de betalingsconditiën geregeld of gehandhaafd zooals ze op het briefje staan vermeld en tenslotte wordt het briefje door den kooper geteekend, terwijl hij daarvan een doorslag ontvangt. Dat de verkooper of diens vertegenwoordiger dit briefje niet teekent, is begrijpelijk, omdat het in den vorm van een eenzijdige bestelling is opgemaakt. Maar uit deze omstandigheid ontstaat voor den kooper dit nadeel, dat hij door zijn bestelling gebonden is, zoodra de verkooper verklaart de order te accepteeren, of zoodra deze de goederen zendt, terwijl de verkooper daarentegen door het eenvoudig weigeren van de order de zaak ongedaan kan maken.

Orderbriefje.

Koopbriefje.

Sluiten