Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

koopovereenkomst woonachtig was, en anders ten woonhuize van den verkooper onder hetzelfde voorbehoud. Dit geldt ook voor goederen, die nog gefabriceerd moeten worden. Bestel ik dus één of tien stoelen van een bepaald model, dan zijn die stoelen niet op te vatten als bepaalde goederen, maar alleen als naar hun soort bepaald.

De verkooper kan in zijn verplichting tot levering te kort schieten door:

i°. niet te leveren,

2°. niet tijdig te leveren,

3°. niet behoorlijk te leveren.

Deze gevallen vereischen eene meer uitvoerige bespreking. Nemen we een eenvoudig geval als uitgangspunt. De winkelier heeft van een grossier in vliegenvangers duizend van deze voorwerpen gekocht. De reiziger van den grossier is op i Mei op bezoek geweest. Hij had een vliegenvanger als monster bij zich, merk „Atrox". De winkelier heeft nu duizend van die vliegenvangers besteld tegen 12 cent per stuk, te leveren binnen een maand, terwijl de betaling zes weken na de levering moet geschieden. Nu wordt het 1 Juni. De vliegenvangers zijn nog niet gekomen. De winkelier schrijft aan den grossier. Deze antwoordt, dat hij tot zijn spijt de vliegenvangers niet kan leveren. De fabriek is stopgezet en de laatste partij, die de grossier had, heeft hij juist den vorigen dag aan een ander verkocht omdat hij er 15 cent voor kon krijgen. Pogingen om ze elders te krijgen hebben geen resultaat opgeleverd. Het is jammer, voegt hij er aan toe, maar er is niets aan te doen. Nu hebben we dus een geval, dat de verkooper zijn verplichting tot levering niet nakomt. Hij heeft zichzelf in de onmogelijkheid gesteld om te leveren. De vliegenvangers zijn van hem niet te verwachten. Hij heeft ze eenvoudig niet.

Gesteld nu echter, dat de grossier op het schrijven van den winkelier antwoordt, dat de vliegenvangers binnen enkele dagen zullen aankomen. Wel is de eerste Juni voorbij, maar de zending van den fabrikant is aan de grens opgehouden en het is te verwachten, dat de vliegenvangers

Tekortkoming in de verplichting tot levering.

Niet leveren.

Niet tijdig leveren.

Sluiten