Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

Wijze van betaling.

Kwitantie. Wissel.

of men met geslachtskoop of soortkoop te doen heeft. Bij geslachtskoop moet de betaling geschieden ter plaatse waar de verkochte zaak of hoop zaken zich tijdens het aangaan der overeenkomst bevond, hetgeen dus hetzelfde is als dat men zegt, dat de betaling moet plaats hebben daar waar de levering moet geschieden.

Hebben we met soortkoop te doen, dan moet, mits de koop a contant is geschied, betaald worden ten woonhuize van den kooper, zoolang deze nog in dezelfde gemeente is gevestigd als ten tijde van het sluiten der koopovereenkomst. Mocht hij inmiddels verhuisd zijn, dan is de woonplaats van den verkooper de door de wet aangegeven plaats van betaling.

Is daarentegen bij soortkoop op crediet verkocht, dan geldt het laatstgemelde niet doch moet betaald worden ten woonhuize van den verkooper, tenzij deze inmiddels verhuisd is, in welk laatste geval de plaats van betaling zich bevindt ten woonhuize van den kooper.

De wijze van betaling zal verband houden met de plaats, waar betaald moet worden. Is dit ten huize van den verkooper, dan zal de kooper het geld b.v. per postwissel, postchèque of postgiro overmaken. Moet de betaling geschieden ten woonhuize van den kooper, dan is het noodig, dat de verkooper over het bedrag disponeert. Meestal geschiedt dit door het aanbieden of doen aanbieden van een kwitantie of door het trekken van een wissel.

Over den wissel mogen eenige nader opmerkingen volgen. Wil men den wissel goed begrijpen, dan moet men zijn historisch ontstaan voor oogen stellen. Nemen we het geval, dat b.v. in de veertiende eeuw iemand te Groningen een vordering op iemand te Middelburg had, maar ook een gelijk bedrag aan iemand anders te Middelburg schuldig was. Zou de gewone weg gevolgd zijn, dan zou de schuldenaar in Middelburg het bedrag naar Groningen hebben moeten overmaken, hetgeen in tijden van geheel ongeorganiseerd verkeer tijd en geld kost en gevaar medebrengt, en de Groninger zou het geld, dat hij aan zijn schuldeischer in Middel-

Sluiten