Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o

Zonder kosten".

Disconteeren.

Op het wisselformulier, dat hierboven staat afgedrukt, komen in den rechterbovenhoek de woorden „zonder kosten" voor. Deze woorden zijn er door den trekker opgezet en deze geeft daarmede te kennen, dat de nemer den wissel niet behoeft te laten protesteeren, indien eventueel de acceptatie of de betaling wordt geweigerd. Laat de nemer toch protest opmaken, dan komen de kosten daarvan te zijnen laste. Deze wensch van den trekker kan ook op andere wijze worden uitgedrukt, b.v. met de woorden „zonder protest". Maar al heeft de trekker den nemer ontslagen van de verplichting om dat protest te laten opmaken, toch moet hij den wissel op de vereischte tijden ter acceptatie of ter betaling aanbieden.

Is protest opgemaakt, dan moet dat binnen vijf dagen na het doen van hetzelve aan den trekker worden bericht. Is geen protest opgemaakt, omdat de woorden „zonder kosten" op den wissel voorkomen, dan moet de niet-acceptatie of de niet-betaling aan den trekker worden gemeld. Op deze wijze komt de trekker aan den weet, hoe het zijn wissel vergaan is en vooral of de betrokkene of na acceptatie de acceptant, zijne verplichtingen is nagekomen.

Op ons formulier wordt gevraagd de betaling aan Willem Dijkhuizen of order. Het kan zijn, dat Willem Dijkhuizen er op gesteld is de vijfhonderd gulden niet eerst over dertig dagen maar reeds dadelijk te ontvangen. Hij biedt nu den wissel aan J. Laken ter acceptatie aan en deze accepteert en heeft zich daarmede dus verbonden om de betaling op den vervaldag te doen. Dat die betaling zal volgen, is vrij zeker, te eerder als Laken financieel gunstig bekend staat. Er is nu wel in Middelburg iemand te vinden, die den wissel na aftrek van dertig dagen rente van Dijkhuizen wil koopen. Dit noemt men disconteeren van den wissel. Het kan heel eenvoudig gebeuren. Dijkhuizen ontvangt het geld en draagt den wissel over aan dengene, die het geld betaalt, en die P. van der Velde genaamd is. Deze overdracht geschiedt op eenvoudige wijze. Op de achterzijde van den wissel schrijft Dijkhuizen: „Voor mij aan P. van der Velde

Sluiten