Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij volgens de gehoorde deskundigen dit bij schudding van het fleschje had kunnen, en bij zacht kloppen tegen het penseel had moeten waarnemen, terwijl de wetenschap dat dit fleschje door een onbevoegde was gevuld en dat de in casu niet schadelijke kwikzilververbinding chloretum hydrargyrosum gemakkelijk verward kan worden met het voor de structuur van het oog zoo gevaarlijke chloretum hydrargyricum (sublimaat) hem juist tot bijzondere oplettendheid had moeten aanmanen en hij derhalve grovelijk zijn plicht verzuimde door deze oplettendheid na te laten.

Zoo althans luidde het feitelijke oordeel van Rechtbank en Hof en de Hooge Raad had deze feitelijke beslissingen, als in cassatie onaantastbaar, te eerbiedigen, al mocht ook twijfel bestaan omtrent de juistheid dier feitelijke beslissingen.

De advocaat-generaal Jhr. Rethaan Macaré was van meening dat een geneesheer die nalaat zich langs voormelden weg te verzekeren dat hij inderdaad met calomel te doen had, een onvoorzichtigheid begaat die een nauwgezet en terzake kundig man onder gelijke omstandigheden niet zoude hebben begaan.

Van den geneesheer immers, die met terzijdestelling van de aan het zoo fijn bewerktuigde menschelijke oog geschonken natuurlijke bescherming der oogleden en oogharen, in het voor vreemde stoffen zoo gevoelige oog iets instuift, mag verwacht en gevorderd worden dat hij, die beter dan ieder ander de heillooze werking kent van het instuiven van schadelijke stoffen, met de grootste zorgvuldigheid en omzichtigheid te werk gaat en mitsdien, waar hij dit door eenvoudige manipulaties kan, zich vóór dat hij tot instuiven overgaat, zal vergewissen dat wat hij in het oog stuift werkelijk de door hem bedoelde betrekkelijk onschadelijke zelfstandigheid is en de plicht tot het betrachten dezer voor de hand liggende voorzichtigheid was in deze dubbel klemmend, nu de behandelende geneesheer eenerzijds de wetenschap had dat de door hem voorgeschreven calomel zoo gemakkelijk verward kan worden met de het oog verwoestende sublimaat en anderzijds wist dat het poeder in casu door een onbevoegde was afgeleverd.

Sluiten