Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

gereedmaking van geneesmiddelen bezat) de injectie gereed te maken in 5 a 10 cM3. aqua dest. Die bediende loste in die hoeveelheid water evenwel abusievelijk 300 mgr. emetine op met het boven omschreven droevige gevolg. De vrijspraak is alleen te danken geweest aan het feit dat de terzake gehoorde deskundigen hebben medegedeeld dat het overlijden onder de verschijnselen welke zijn waargenomen hun noch uit eigen waarneming, noch ook uit medische literatuur bekend zijn als die, welke bij het toedienen van grootere doses emetine als direct gevolg plegen op te treden, terwijl de mogelijkheid dat in het onderwerpelijke geval emetine de middellijke oorzaak van het overlijden is geweest, wel als waarschijnlijk en als des te waarschijnlijker naar mate van de grootere toegediende hoeveelheid door hen wordt aangenomen, doch ook in deze hierdoor naar 's Raads oordeel een te geringe zekerheid is verschaft. Niet het gemis aan voldoende schuld, doch alleen de onzekerheid van het causale verband, was hier de reden van de vrijspraak. Zonder twijfel was de geneesheer ernstig in zijn plicht te kort geschoten door zich niet persoonlijk ervan te vergewissen dat de hem uit het laboratorium gezonden dosis inderdaad de door hem verlangde was.

Het moge uit het bovenstaande duidelijk zijn dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid ingevolge de artt. 307, 308 en 309 W. v. S. niet zoo spoedig wordt aangenomen als de burgerrechtelijke plicht tot schadevergoeding voortvloeiende uit de artt. 1406 en 1407 B. W. De schuld toch noodig om een onrechtmatige daad in civielrechtelijken zin aan te nemen is reeds aanwezig indien men heeft nagelaten die zorgvuldigheid in acht te nemen die betaamt ten opzichte van een anders lijf of goed in het maatschappelijk verkeer, terwijl strafrechtelijke schuld ten minste z.g. grove nalatigheid of onvoorzichtigheid in zich moet sluiten, hierin bestaande dat, met inachtneming van de voorzichtigheid die men van een gewoon burger mag verwachten, in aanmerking nemende tevens de persoon van den delinquent, het door de wet Wmd-< 2

Sluiten