Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Voorschriften vervat in de Wet op de uitoefening der Genees¬

kunst:

Bladz.

Bevoegdheid tot uitoefening 5

Wat verstaat men onder uitoefening der geneeskunst? 5

Aankondiging van de uitoefening aan het publiek . . 6

Vereischten voor de uitoefening 7

Overlijden van patiënten 8

Volksgezondheid bedreigende ziekten 8

Vaccinatie 8

Receptvoorschriften 9

Afleveren van medicamenten door artsen 9

Apotheekhoudende geneeskundigen 10

Voorschriften vervat in het Burgerlijk Wetboek:

Aangifte van geboorten . . . • 12

Onrechtmatige daad in den vorm van onvoorzichtig of

onoordeelkundig optreden van den geneesheer ... 12

Schadevergoedingsplicht deswege 13

Strafrechtelijke aansprakelijkheid deswege 15

Honorarium van den geneesheer 18

Vorderingsrecht deswege 19

Bepaling van het bedrag van het honorarium ... 19

Voorschriften vervat in het Wetboek van Strafrecht:

Geneesheer en tweegevecht 25

Afgeven van onjuiste geneeskundige attesten .... 25

Sluiten