Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

Wanneer echter op het ingediende ontwerp door de Bouwpolitie, de voor beoordeeling volgens de voorschriften der bouwverordening aangewezen autoriteiten, aanmerkingen worden gemaakt en daaraan derhalve de vereischte goedkeuring en bouwvergunning worden onthouden, heeft, althans volgens de redactie der Algemeene Regelen, de architect wel zijn hier omschreven prestatie verricht, doch beantwoordt niettemin het geleverde allerminst aan de kennelijke bedoeling en de verwachting welke de principaal daaromtrent mocht hebben.

De verbetering der plannen overeenkomstig de gestelde eischen der bouwpolitie wordt aldus naar het stadium der bouwleiding verschoven, wat m.i. niet bevredigend is, immers in strijd met het begrip uitvoeringsontwerp.

Ik meen te mogen aannemen dat, tenzij de Algemeene Regelen uitdrukkelijk tusschen partijen van toepassing waren verklaard, de rechtspraak een dergelijke opvatting niet zal aanvaarden.

Een ander bezwaar tegen de formuleering der genoemde artikelen 5 en 6 der Algemeene Regelen ligt voor mij in de nogal vage aanduiding der begrippen „algemeene details" en „werkteekeningen". De eerste rekenen de Algemeene Regelen tot de taak van den architect-ontwerper — de laatste tot die der directie, met de bouwleiding belast.

In de praktijk is een scherp onderscheid echter veelal niet te maken, spreekt men meestal van detailteekeningen, en verstaat men daaronder een zoo duidelijke opgave van afmeting en vorm der onderdeelen, dat de aannemer voldoende houvast heeft om deze te doen uitvoeren.

Deze detailteekeningen worden vaak eerst tijdens de uitvoering verschaft — veelal echter zijn ze reeds voor de aanbesteding beschikbaar ter inzage voor de gegadigden. Het wordt daardoor eenigermate onzeker in hoeverre ze tot het stadium der voorbereiding („uitvoeringsontwerp") of dat der bouwleiding zijn te rekenen.

Ten slotte zou ik nog eene bedenking willen maken tegen de opvatting, uitgedrukt in art. 23 der Algemeene Regelen.

Sluiten