Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

Klasse B. „Gebouwen, waarbij in een klein bestek veel „ruimteverdeeling en verscheidenheid van details worden „gevorderd; voorts gebouwen waarbij het vraagstuk der „ruimteontwikkeling in architectonischen zin van meer dan „gewone beteekenis is, en met veel bijzondere eischen betreffende het gebruik der verschillende ruimten rekening „moet worden gehouden.

Klasse C. Monumenten en interieurs van overwegend „architectonisch karakter, benevens restauraties van bouw„werken."

In overeenstemming daarmede wordt in art. 20 dier algemeene regelen eene, voor elk dezer „klassen" verschillende, berekening van het den architect toekomend honorarium gegeven. Terwijl in het reeds meergenoemd art. 5, bij de nadere aanduiding van wat onder voorloopig- en uitvoeringsontwerp is te verstaan, eveneens met deze klasse-indeeling rekening wordt gehouden.

Dat de aangehaalde omschrijving der verschillende klassen nogal vaag is en in de praktijk veelal niet als een duidelijke aanwijzing zal kunnen gelden, mag den ontwerpers toch niet als een verwijt worden tegengeworpen. Het geldt hier immers een moeilijk te definieeren materie met een vrijwel onbegrensd aantal mogelijkheden.

De formuleering en klasse-indeeling acht ik niettemin gelukkig gekozen en zal, vooral bij deskundige beoordeeling, in den regel wel kunnen leiden tot nadere bepaling van de den architect opgelegde verplichtingen en het hem daarvoor toekomend honorarium.

Welke zijn de aard en omvang der verschillende overeenkomsten, waartoe de architect als bouwontwerper achtereenvolgens, naar den gang der voorbereidingswerkzaamheden toetreedt ?

Voorloopig Over het voorloopig ontwerp kunnen wij kort zijn. Dit is ontwerp. immers niet meer dan een aanvoelen van de wenschen en bedoelingen van den principaal. Van technische, juridische en financieele uitvoerbaarheid

Sluiten