Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

en zelfstandigheid, maar tevens rust op hem de volle verantwoordelijkheid. Wanneer straks, bij de uitvoering, het gebouw niet aan redelijke of noodzakelijke eischen van bruikbaarheid voldoet, wanneer de aangegeven constructie ondeugdelijk blijkt, wanneer door onvoldoende begrip van plaatselijke gesteldheid en omstandigheden, waaronder de bouw zal worden tot stand gebracht, gevaren of conflicten ontstaan, is de architect daarvoor allereerst de aansprakelijke man.

Aan welke eischen moet het uitvoeringsontwerp beantwoorden?

Allereerst aan die welke in het bijzonder zijn gesteld door Eischen van den opdrachtgever. Het door deze gewilde gebouw moet den opdrachtstraks aan de bedoeling en bestemming, door den principaal gever, aangegeven, beantwoorden.

Stelt de principaal, die immers meestal leek is, onmogelijke of onredelijke eischen, dan kan dit den architect niet disculpeeren. Hij mag zich daaraan niet slaafs onderwerpen wanneer hij voorziet dat het plan praktisch onbruikbaar zou worden. Evenmin echter mag hij ze, als z.i. onuitvoerbaar, zonder voorafgaande waarschuwing in zijn ontwerp geheel buiten beschouwing laten.

Het is zijn taak den principaal tijdig op het onzakelijke of overdrevene van diens wenschen opmerkzaam te maken en hem te bewegen deze te laten vallen1).

Lukt dit niet, dan zal een goed architect liever voor de opdracht bedanken dan zich aan latere moeilijkheden en misschien ook geldelijke schade bloot te stellen.

Daarnaast geldt natuurlijk als de voornaamste eisch, dat Technische de definitieve bouwplannen technisch uitvoerbaar zijn. Hier uitvoerbaaris de invloed van den principaal gering en heeft alleen de heid van het architect te beslissen. Bij strijd tusschen deze hoofdvoor- ontwerp, waarde en de bijzondere eischen van den principaal zullen de laatste steeds voor die der technische uitvoerbaarheid moeten zwichten.

*) Vergl. art. 7 der Algemeene Regelen B. N. A.

Sluiten