Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i

aanwezigheid van zoodanige rechten van derden invloed op zijn ontwerp kan hebben en zich daaromtrent door zijn principaal doen voorlichten, bij voorkeur door zelf inzage te nemen van eigendomsbewijzen, kadastrale aanteekeningen en dergelijke.

Ook hier dus veeleer een voorzien van eventueele moeilijkheden dan wel een zelfstandig oordeel en beslissing daaromtrent. Dit laatste worde overgelaten aan een meer ter zake deskundige, wiens advies, in overleg met den opdrachtgever ingewonnen, den architect voor latere onaangenaamheden zal vrijwaren, zelfs al zou het achteraf minder juist blijken.

Vrijwel dezelfde opvatting wordt ook door de Algemeene Regelen gehuldigd. Art. 9 bepaalt:

„Bij de uitvoering van opdrachten moet de architect inacht„nemen de publiek- en privaatrechtelijke voorschriften, wier „bestaan van algemeene bekendheid bij architecten moet „worden geacht, en bovendien rekening houden met de „publiek- en privaatrechtelijke eigenschappen van het bouwterrein, waarop de opdrachtgever hem opmerkzaam heeft „gemaakt."1)

Eindelijk is ook de financieele uitvoerbaarheid van het Financieele ontwerp een eisch, waaraan de architect als ontwerper moet uitvoerbaarvoldoen, heid van het

Een bouwheer die ƒ25.000 voor een door hem gewenscht ontwerp, bouwwerk beschikbaar heeft, kan ten slotte met een ontwerp, hoe artistiek en technisch volkomen ook, niets uitrichten wanneer de uitvoering daarvan b.v. ƒ 50.000 zou vorderen. Het is dan immers financieel voor hem onuitvoerbaar.

De eisch dat de uitvoeringskosten van het ontwerp het door den bouwheer beschikbaar gestelde bedrag niet zullen te boven gaan is dus wel vanzelf sprekend. Echter ook hier ligt in de praktijk voor den architect vaak een bron van groote moeilijkheden. De ondeskundige bouwheer heeft in den regel immers geen begrip van bouwen en bouwkosten.

*) Algemeene Regelen B. N. A. blz. 7 en 8.

Sluiten