Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

Dit citaat uit de rede, waarmede Prof. Chr. K. Visser destijds zijn ambt als hoogleeraar te Delft aanvaardde, heeft mijn volle instemming.

Niet minder ook het volgende:

„De bestekken van den tégenwoordigen tijd, voornamelijk „die van particuliere architecten, zijn in dit opzicht zeer „zorgeloos samengesteld, soms zoodanig dat geen enkele „hoeveelheid wordt genoemd.

„Men tracht door een omschrijving die fout te herstellen, „maar vergeet dat hierin niet alles even eenvoudig en duidelijk „is vast te leggen, waardoor bestekken ontstaan, die ware „doolhoven genoemd kunnen worden, waarin later noch „aannemer noch architect wegwijs zijn. Waar veel woorden „noodig zijn wordt de kans pp tegenspraak allicht vergroot, „en zoo gebeurt het niet zelden dat op de eene bladzijde „wordt opgebouwd wat op de andere wordt afgebroken, „of ook worden verschillende onderdeden soms meermalen „genoemd, andere daarentegen geheel vergeten.

„Ved is hierdoor voor tweeërld uitlegging vatbaar, wat „tot onaangename verhoudingen aanleiding kan geven".1)

Te genover deze critiek, welke inderdaad ook thans voor tal van bestekken, waarmede ik door mijn rechtspraktijk in het bouwbedrijf vrijwel dagelijks in aanraking kom, nog volkomen gerechtvaardigd is, moge hier, zij het ook zeer beknopt, worden aangegeven hoe men de geuite bezwaren kan ondervangen en een goed bestek samenstellen. Daarbij zou ik allereerst willen onderscheid maken tusschen het bestek in engeren zin: de technische werkomschrijving, en de voorwaarden ter regeling van bevoegdheden en rechtsverhouding.

De technische werkomschrijving is uiteraard voor elk bestek verschillend en geheel afhankelijk van het uitvoeringsontwerp. Hier komt het er vooral op aan telkens duidelijk en systematisch elk onderdeel van het werk als graaf- en grondwerken, metselwerk, timmerwerken, beton- en ijzer-

*) Prof. Chr. K. Visser, als voren, blz. 14.

Sluiten