Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

Stucadoor en electricien, verwarmingsinstallateur en schilder zullen dan in de praktijk vaak kwade vrienden blijken, omdat ieders belangen bij een vlugge afwerking van „zijn onderdeel" kwalijk in harmonie zijn te brengen.

Is het geheele werk „in massa" aan een enkelen hoofdaannemer opgedragen, dan is het diens taak de vaak inderdaad moeilijke werkverdeeling zoo te regelen, dat alles naar wensch verloopt en de eene onderaannemer den ander niet in de wielen rijdt.

De hoofdaannemer immers blijft in ieder geval jegens den bouwheer voor de tijdige oplevering aansprakelijk, meestal op straffe van een flinke boete voor eiken dag waarmede de opleveringstermijn wordt overschreden. Bij partieele besteding wordt het echter plicht van den architect, als „directie" met de bouwleiding belast, de goede harmonie en samenwerking tusschen de verschillende, onderling van elkaar onafhankelijke uitvoerders der onderdeelen te bewaren en te voorkomen, dat deze elkander tegenwerken of het reeds verrichte beschadigen. Een voortdurend scherp toezicht en groote kennis van de eigenaardige uitvoeringsmoeilijkheden voor elk onderdeel zijn dan uiteraard onmisbaar.

Daarbij komt nog dat, terwijl een hoofdaannemer vaak met dezelfde hem bekende onderaannemers werkt en dientengevolge, bij mogelijk conflict omtrent hunne onderlinge werkverdeeling, zijn invloed kan doen gelden en een meer coulante medewerking verkrijgen, een architect bij partieele besteding veelal met hem volkomen onbekende leveranciers of aannemers moet samenwerken.

Afgezien van de hier besproken moeilijkheid eener goede werkverdeeling, levert de partieele besteding ook nog in ander opzicht bezwaren voor den architect, niet minder ook voor den aanbesteder zelf.

Ik bedoel hunne aansprakelijkheid tegenover den aannemer van een onderdeel, wanneer door te late levering of uitvoering van een ander onderdeel zijn werk niet regelmatig voortgang kan hebben en daardoor voor hem schade ontstaat.

Sluiten