Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

Nog scherper komt de volledige aansprakelijkheid van den architect voor de geheele, dus ook de dagelijksche bouwleiding, tot uiting in een arrest van het Hof A'dam van 15 Febr. 1922, opgenomen in N. J. 1923, blz. 1306. Het betrof daar een betrekkelijk klein bouwwerk, waarbij architect en aanbesteder ter beperking van kosten waren overeengekomen, dat geen opzichter zou worden aangesteld en de architect zooveel mogelijk zelf toezicht zou houden. De aanbesteder stelde later den architect aansprakelijk voor fouten tijdens de uitvoering bij gebrek aan voldoende controle door den aannemer gemaakt.

Ook hier besliste het Hof dat de architect inderdaad aansprakelijk was en zijn verweer, dat door het ontbreken van een opzichter voor de dagelijksche bouwleiding de aannemer fouten had kunnen maken, hem allerminst bevrijdde.

Uit deze beslissingen volgt wel duidelijk, dat rechtens een onderscheid tusschen hoofdleiding en dagelijksch toezicht niet wordt erkend en het laatste evenzeer tot de functie van den architect wordt gerekend, ook wanneer hij een deel daarvan aan zijn opzichters overlaat.

Toepassing der Algemeene Regelen brengt ook hier belangrijk verschil in de rechtsverhouding en aansprakelijkheid van den architect.

In art. 34 worden „het dagelijksch toezicht, de keuring „der aangevoerde materialen, de dagelijksche leiding van „den bouw zoomede de administratie" genoemd als de normale verrichtingen van het „opzichthoudend personeel". Wel zijn de opzichters bij den architect in dienst, doch zijne verantwoordelijkheid als werkgever wordt al wederom aanzienlijk beperkt. Art. 11 bepaalt toch daaromtrent, dat de architect voor fouten van personen in zijn dienst niet aansprakelijk is indien hij aannemelijk maakt dat hij de fout, bij normale oplettendheid zijnerzijds, niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

Juist waar de Algemeene Regelen den architect slechts de taak van hoofdleiding opleggen, zal laatstgenoemde bepaling hem dus vaak een hulpmiddel zijn om zich aan verant-

Sluiten