Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

aan keuring te onderwerpen, ten einde te kunnen beoordeelen of deze inderdaad aan de daaromtrent in het bestek gestelde eischen voldoen.

In alle gebruikelijke „Algemeene Voorschriften", vroeger reeds nader aangeduid, komen daaromtrent meerdere bepalingen voor, waarbij de bevoegdheid van den architect en de wijze van keuring worden geregeld.

Voor alle partijen geven deze keuringsregelen een zekeren waarborg dat het werk goed zal worden tot stand gebracht.. Voor den aannemer beteekenen zij, mits bij redelijke toepassing, tevens een belangrijke beperking van zijn risico. Immers ook hem kan het, zelfs bij voortdurend toezicht op — en persoonlijke leiding van zijn werk, ontgaan dat door een leverancier of onderaannemer ondeugdelijke bouwstoffen werden aangevoerd. Zouden deze inmiddels zijn verwerkt, dan is hij eenerzijds tot betaling daaraan aan zijn leverancier verplicht, doordat hij zijn recht op reclame heeft verwerkt, terwijl hij anderzijds niettemin tegenover den aanbesteder gehouden blijft het aldus gemaakte ondeugdelijke werk weer af te breken en door ander van beter materiaal te vervangen. Schade aan kosten van arbeidsloon en nieuwe materiaalaankoopen, maar ook onnoodige vertraging in de uitvoering zouden dus van een en ander voor hem het gevolg zijn.

De bevoegdheid der directie om vóór de verwerking de aangevoerde bouwstoffen te keuren, is dus wel vanzelfsprekend en ontmoet in de praktijk ook van aannemerszijde geen bezwaar.

Wijze van Wel echter vaak de wijze waarop van die bevoegdheid keuren. door de directie of haar personeel wordt gebruik gemaakt.

Zoo worden dikwijls, bij gemis aan voldoende deskundig inzicht en ervaring omtrent de in den handel geldende usantiën, door jongere architecten en opzichters bij de keuring van materialen eischen gesteld, welke wellicht in de letter van het bestek steun vinden, doch met de kennelijke bedoeling daarvan en den aard van het werk volkomen in strijd zijn. Het is m.i. de taak der directie zich terdege op de hoogte te stellen van de in den handel geldende qualiteiten, maten en

Sluiten