Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

„arbeidsloonen of bouwstoffen, noch onder dat van gemaakte „veranderingen of bijvoegselen, die niet in het bestek be„grepen zijn, indien die veranderingen of vergrootingen niet „schriftelijk zijn ingewilligd en over der zeiver prijs met den „eigenaar geen overeenkomst is getroffen."

Deze redactie laat aan duidelijkheid niets te wenschen over en getuigt van niet veel welwillendheid, veeleer zelfs wantrouwen tegen aannemer en architect.

Zij is eene woordelijke vertaling van art. 1793 Code Napoléon, waaruit zij door onzen wetgever in 1838 werd overgenomen, en naar men wil door Napoleon I destijds zelf voorgeschreven, waarschijnlijk om aan door hem ondervonden minder fraaie praktijken van aannemers in zijn tijd een eind te maken.

In ieder geval — hoe dit ook zij — volgt uit deze wettelijke regeling, dat een aannemer voor verricht meerderwerk slechts dan in rechte bijbetaling kan vorderen wanneer hij kan overleggen een schriftelijke overeenkomst vooraf met den aanbesteder gesloten, waarbij niet alleen het opgedragen meerderwerk is omschreven, maar ook de prijs daarvoor tusschen hen uitdrukkelijk was bepaald.

Is zoodanig stuk niet in zijn bezit, dan wordt hij in zijne vordering niet ontvankelijk verklaard, zelfs al kan hij bewijzen dat het werk door den architect of wellicht door den principaal zelf was gelast en de gevraagde bijbetaling volkomen redelijk is. Hij wordt in eene procedure zelfs niet tot zoodanig bewijs toegelaten!

Tevens volgt daaruit dat een architect, al is deze door De architect den aanbesteder met de directie over het werk belast en al rechtens niet treedt hij daarbij geheel als diens gemachtigde op, geen bevoegd om bevoegdheid heeft namens dien principaal aan den aannemer meerderwijzigingen der oorspronkelijke plannen en daaruit voort- werh op te vloeiend meerderwerk op te dragen, en zelfs een schriftelijk dragen, certificaat van den architect, waaruit van zoodanige opdracht en accoordbevinding met de door den aannemer gevorderde bijbetaling blijkt, den aanbesteder niet tot'bijbetaling verplicht.

Sluiten