is toegevoegd aan je favorieten.

Ons bovennatuurlijk organisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

HET BOVENNATUURLIJK ORGANISME.

Zoo staat als opschrift op den omslag dezer brochure. Zoo moet 't ook staan boven dit hoofdstukje, dat dien titel verklaren moet.

In de „Bovennatuurlijke Paedagogie" hebben wij getracht het bovennatuurlijk leven der ziel of de heiligmakende genade te verklaren. Maar wij hebben de stof daar niet uitgeput. In lange niet. Dat leven is niet zoo simpel eenvoudig, maar iets gecompliceerds.

Om de bovennatuurlijke orde te verklaren, nam de H. Thomas voortdurend zijn toevlucht tot de natuurlijke orde. Want tusschen die beide orden bestaat een zekere analogie, d. i. een onvolmaakte maar toch werkelijke overeenkomst, die naast overeenkomst in sommige opzichten, onder andere opzichten weer verschillen bevat.

Ook bij de beschouwing van ons bovennatuurlijk leven kan tot beter begrip deze analogie worden te baat genomen.

In het natuurlijk leven dan maken wij allemaal onderscheid tusschen een zelfstandig levensbeginsel of ziel, en de vermogens of de organen, waarmee de verschillende levensverrichtingen worden gesteld.

De verschillende werkingen of daden van het zinnelijk leven bijv. kan de mensch onmogelijk verrichten, zoo er naast den zinnelijken of sensitieven levensvorm geen lichaam is. En niet alleen een lichaam, maar een lichaam met de ziel vereenigd en op bepaalde wijze georganiseerd of bewerktuigd door verschillende organen. Want 't is enkel met of door deze organen, dat de ziel deze zinnelijke of sensitieve werkingen verrichten kan. De H. Joannes Chrysostomus vergeleek de ziel dan ook zeer juist met een artiest. Het lichaam is het instrument, dat hij bespeelt. Maar een artiest is niet onverschillig voor den vorm, de inrichting van zijn instrument. Want hij is daarvan terdege afhankelijk. Zoo zouden ook wij zonder oogen niet zien en zonder ooren niet hooren.