Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Voorwoord

Het doel van dit werkje is nu met de beginnende coleopterologen een wandeling te maken door de belang* rijkste families van laatstgenoemde groep, en daarbij speciaal te wijzen op de voornaamste verschillen in lichaamsbouw, teekening en andere, met behulp van eenvoudige vergrooting waar te nemen merkwaardig» heden.

Uit den aard der zaak heb ik mij niet aan de weten» schappelijke indeeling gehouden. Het was slechts mijn doel belangstelling te wekken voor het vele mooie, dat zelfs bij onze meest algemeene kevers gevonden wordt. De in dit werkje gevolgde indeeling kon m.i. ter be* reiking van dit doel beter medewerken, dan een (voor beginners) min of meer onduidelijke en dus nadere verklaring van noode hebbende, wetenschappelijk juis* tere groepeering.

Door middel van oorspronkelijke, naar objecten uit mijn verzameling vervaardigde teekeningen, heb ik ge* tracht hun er van te overtuigen, dat ook onze Neder* landsche kevers onze aandacht overwaard zijn; al zijn we dan ook dikwijls genoodzaakt het kleine, door mid* del van een loupe, tot meer zichtbare schoonheid te verheffen.

Van mededeeling van biologische bijzonderheden heb ik mij zoo goed als geheel onthouden, zoodat bijna alles wat van een of andere soort Wordt beschreven, onmid* dcllijk aan het gevangen object zelve kan worden waargenomen.

Eeri meer algemeen gedeelte gaat vooraf, daar het, naar 't mij voorkomt, in een boekje als dit niet gemist mag worden en tot goed begrip der volgende hoofd* stukken goede diensten kan bewijzen.

Sluiten