Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

De Kiloliter is een denkbeeldige maat, die door de wet geschapen is, maar in het dagelijksch leven nimmer gebruikt wordt. Ik heb nooit gehoord of gelezen dat koopwaren bij den Kiloliter verhandeld werden, ook de c.L. wordt bijna nooit gebruikt.

De stoffelijke inhoudsmaten voor droge waren zijn: de dubbele, enkele en halve H.L., dus voor 200 L., 100 L. en 50 L. Verder de D.L., L. en d.L. Zij hebben den vorm van een cylinder en worden gemaakt van hout, ijzer, koper of blik. Ook heeft men ton- en cylindervormige maten uit duigen gekuipt, die men hoofdzakelijk bezigt voor het meten van aardappels en boomvruchten. De inhoud bedraagt 1 H.L. of Mi H.L.

Voor het meten van granen, zaden, boonen, erwten gebruikt men den hal ven H.L. Hij is gemaakt van ijzer en voorzien van brug en s t ij 1, en heeft den vorm van een cylinder, waarvan de hoogte gelijk is aan den middellijn van 't grondvlak.

In den groothandel wordt de hoeveelheid niet meer per H.L. bepaald, maar meer bij het gewicht. Zoo geldt voor een last rogge 2100 K.G. en voor een last tarwe 2400 K.G.

De stoffelijke vochtmaten voor natte waren, ook wel de Vochtmaten genoemd, zijn: de ha 1 ve H.L., de dubb e 1 e-, enkele- en halve D.L., L., deciliter, de dubbele en enkele centiliter; resp. 50 L., 20 L., 10 L., 5 L., 1 L. 0.1 L., 0.02 L., 0.01 L.

Deze maten zijn gemaakt van tin, koper, blik of ijzer. De vorm is een cylinder. Men onderscheidt hooge en lage vochtmaten. Bij de hooge vochtmaten, n.1. die voor het meten van bier, azijn, spiritus en alcoholische dranken is de hoogte het dubbele van den middellijn. Zij zijn tevens voorzien van een handvat en van een stortrand met klep. Bij de lage vochtmaten n.1. die voor olie, traan, petroleum, teer, melk, is de hoogte gelijk aan den middellijn. De oliematen zijn voorzien van een handvat en van een stortrand met klep, die voor teer en melk niet.

Het gebruik der maten voor droge waren zal wellicht spoedig tot het verleden behooren, omdat vele waren voortaan bij het gewicht verkocht worden. Ik noemde reeds de tarwe en de rogge. Ook in den kleinhandel, zooals met meel, aardappelen,

Sluiten