Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Nooit, zoo bekende een katholiek dagblad dat den heer Bomans zeer na staat, nooit heeft het een zoo bovenmenschelijke inspanning gekost, de arbeiders van het stemmen op de socialistische kandidaten te weerhouden.

Als ten slotte,,na aarzeling en met weerzin, ettelijke duizenden nog op de bondgenooten van den heer Colijn hebben gestemd, dan was het in de hoOD dat zij-hem niet zouden terugkrijgen als regeringsleider, dat hij zou verdwijnen als minister, dat — ook bij een overwinning der rechterzijde — komen zouden

NIEUWE MANNEN MET EEN NIEUWEN KOERS.

Zoo kan er geen ernstig verschil van meening over bestaan, dat de rechtsche meerderheid geenszins als een meerderheid van den heer Colijn te beschouwen is. • , •• , ... ,

Had men zijn terugkomst tot den inzet gemaakt van den strijd, dan zonden de kiezers zich bij tienduizenden afgescheiden hebben, zoodat de rechtsche meerderheid zou zijn verloren gegaan.

Ondanks dit alles is hij teruggegaan — de man, me dij ae verjue^uBcii de raoreele nederlaag geleden heeft — de man, wiens politiek de meerderheid slechts verzwakt heeft - de man, aan wien de rechterzijde slechts haar groote verhezen te danken heeft en ondanks wien zij nog juist 23.000 stemmen boven de meerderheid bleef — de man, wiens beleid bij het Nederlandsohe volk een afkeer en een onstemming heeft gaande gemaakt, zooals maar zelden eenig staatsman in ons land heeft te voorschijn kunnen roepen.

Men mag van dezen terugkeer den heer Colijn de brutaliteit verwijten; maar men moet tevens voor de andere rechtsche partijen de medeverantwoordelijkheid, vaststellen. Wtvtó»

In het bijzonder drukt deze op de schouders van de katholieke_ parau.

Zonder haar medewerking zou de vorming van een mmistene-Oolijn onmogelrjk'zijn geweest. §| . , , L . «tJ •.,»A

Datde kathoheke partij die medewerking heeft verleend, is het resultaat van de slappe houding, die

DE KATHOLIEKE DEMOKRATEN

zich ook bij deze belangrijke gelegenheid weer hebben gekozen . .

Hadden de mannen van St. Michael en die van de K.-IL vakorganisataes al niet reeds in den vorigen winter den strijd tegen de reaktie m den katfoolieken kring opgegeven, In plaats van dien met kracht en overtuiging voort te zetten - haoTiel zij óok nu, na de verkiezingen, de belangen der arbeidersklasse Hoek en trouw verdedigd - dan zou de R.-K. Staatspartij de onzalige kombinatie met de reaktie niet meer hebben kunnen aangaan en dan zou in elk geval de terugkeer van Colijn uitgesloten geweest zijn. „„it-w-wi na

Nog één zoó'n verkiezingsdag — zoo schreef een katholiek volksblad na den len Juü — „en de meerderheid is voor de koahtie verloren .

Met faun laffè en trouwelooze houding hebben de katholieke demokraten de komst van dien dag, die een dag van verlossing zijn zal, bespoedigd 1

Het Ministerie-Colrjn is verschenen. Het heeft zijn Intrede gedaan in de Staten-Generaal. Het heeft zijn Troonrede gegeven. ■

Er was aangekondigd, weken te voren, dat er zou komen een democratisch

Pr°gDeIheer Colijn zelf had het verklapt aan een Engelsehe krant.

De redhtsche bladen hadden het ook vernomen en het uitgejubeld: ex zou een echt democratisch program komen, zóo democratisch, alsof Veraart het

ZelfZo™trShtte men de Colijnsche pil te vergulden, die de rechtsche arbeiders door het benauwde keelgat te werken hadden gekregen. Aamnnra Als de Troonrede moet worden beschouwd als de uitgave van dat democratische program, dan mag reeds worden vastgesteld, dat de opgewekte en hooggespannen verwachtingen niet zijn vervuld.

8

Sluiten