is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

267

Maar de laatst aangehaalde bepaling dier wet, welke niet lang na de invoering der codificatie van burgerlijk recht en procesrecht is ontstaan, verdient onze bizondere aandacht voor het ook bij vonnissen door het gebruik terecht geëischte, maar in het Wetb. v. B. Rv. vergeten voorschrift, boven door ons aangegeven. Behalve ten aanzien van het hoofd „in naam der Koningin" wordt toch voor de grossen der notarieele akten ook een formule voor het slot voorgeschreven, en de wet doet dit onder toevoeging, dat die grossen een en ander moeten behelzen „evenals de arresten en vonnissen". Dat de titel slechts geëxecuteerd kan worden voor een bepaalde som, brengt niet noodzakelijk mede dat die som daarin ook uitgedrukt moet zijn. De H. R. (24 Jan. 1935 N. J. 35 bl. 498) stelde vast dat voldoende is dat de titel aangeeft hoe de som moet worden berekend en gefixeerd, en een consequentie daarvan werd bij het arrest van dien raad van 27 Dec. 1935 N. J. 35 bl. 248 getrokken toen een vonnis tot schadevergoeding op te maken bij staat als een executorialen titel werd beschouwd, op grond waarvan het beslag van 441 Rv. kan worden gelegd: slechts moest natuurlijk het voortzetten der executie op de juiste vaststelling wachten. Overigens zij hier nog eens verwezen naar de dwangsom, waarvoor thans de wet uitdrukkehjk bepaalt dat zij zonder nader vonnis executeerbaar is, welke uitdrükkehjke bepaling een reactie vormde op den gerezen twijfel of „schadevergoedingen" bij voorbaat in een veroordeeling, bij een gebod of verbod voor het vervolg gevoegd, wel zonder meer konden worden geëxecuteerd.

Vonnissen van vreemde rechters. Een vereischte voor de executie is verder, dat het vonnis „in de Nederlanden gewezen zij". Vonnissen, door vreemde rechters gewezen, kunnen slechts in de gevallen, uitdrukkelijk bij de wet vermeld, in Nederland of zijn koloniën worden geëxecuteerd. In die bij de wet uitgezonderde gevallen is de executie echter toch niet onrm\Idellijk toegelaten. Noodig is dan nog, dat de executant een verzoekschrift tot het verkrijgen van verlof voor de executie richt tot de rechtbank van het arrondissement, waarin het zal worden ten uitvoer gelegd.

Over de kracht van het buitenlandsche vonnis in de niet uitgezonderde gevallen zie men het over het gewijsde opbl. 247 gezegde.