is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte handleiding tot het Wetboek van strafvordering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303

geheele karakter der cassatie treedt de quaestie van belang daarbij op den achtergrond, zoodat het O. M. volkomen bevoegd is een middel van cassatie te maken van de schending van eenig aan den beklaagde toekomend recht*). Onder het openbaar ministerie wordt verstaan de ambtenaar van het O. M. bij het college of kantongerecht, dat het beklaagde vonnis of arrest heeft gewezen a). De procureur-generaal bij den Hoogen Eaad heeft niet het recht een gewoon beroep in cassatie in te stellen en heeft evenmin de bevoegdheid aan den procureurgeneraal bij het hof of aan het O. M. bij rechtbank of kantongerecht een daartoe strekkend bevel te geven. Het hoofd van het O. M. toch is niet hij, maar de minister van justitie *).

Het tweede lid van art. 427 regelt in aansluiting aan art. 404 tweede lid een geval, dat in het vroegere wetboek ongeregeld was gebleven. Indien het openbaar ministerie beroep in cassatie instelt tegen een vonnis of arrest bij verstek, vervalt dit beroep van rechtswege, indien binnen acht dagen na de van het beroep aan den verdachte gedane aanzegging, art. 434, deze verzet doet. Wordt het verzet vervallen verklaard, dan kan het openbaar ministerie opnieuw tegen het bij verstek gewezen vonnis of arrest beroep in cassatie instellen.

Art. 428 herhaalt voor het beroep in cassatie de in art. 406. voor het hooger beroep gegeven bepaling (zie hierboven bl. 280) dat tegen vonnissen, die geene einduitspraken zijn, het beroep in cassatie slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak is toegelaten. De uitzondering van art. 854 oud tweede lid is vervallen. Ook tegen de daargenoemde uitspraken is dus slechts onmiddellijke cassatie toegelaten, voor zoover zij volgens art. 188 einduitspraken zijn4).

Terwijl, zooals wij gezien hebben, volgens art. 407 hooger beroep slechts tegen het vonnis in zijn geheel kan worden ingesteld, laat art. 429 toe, dat het beroep in cassatie tegen een gedeelte van het vonnis of arrest wordt ingesteld. Daarvan kan

•) De Pinto, Handl. Strafv., bl. 666.

») De Pinto, t. a. p. bl. 659; Léon, aant. 17 op art. 380; Hulshoff, aant. 2 on art. 346.

') Zie hierboven bl. 162.

«) M. v. T. bij art. 403 bl. 205.