is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Section N. kan men niet iemand uitnoodigen een gesprek aan te vragen, § 3. (2,) (3) noch kan men een tijd opgeven waarop men wenscht te & (4). spreken. Wel is geoorloofd het tijdstip te vermelden waarop

men de aanvraag als vervallen wenscht te zien beschouwd.

Oud* tekst. Nieuwe tekst.

Section N.

j §3. (2) Ces indications sont seu-

les transmises du bureau d'origine au bureau destinataire.

(3) Les avis d'appel et préavis sont transmis aussi vite que possible de bureau a bureau.

(4) lis sont annoncés, respectivement, par les mots „avis d'appel" et par le mot „préavis".

Overbrenging van andere aanwijzingen dan die genoemd in de eerste alinea van § 3 is verboden (Ces indications sont seules transmises). De avis d'appel en préavis worden zoo vlug mogelijk overgebracht; een bepaalde volgorde in verband met de overbrenging van aanvragen van regeeringsgesprekken, dringende gesprekken enz. is niet aangegeven. (Zie hieromtrent Section O, § 1.) Zij worden overgebracht onmiddellijk na afloop van het in gang zijnde gesprek. Daardoor voorkomt men ook zooveel mogelijk, dat de verbinding van een gesprek, verbonden aan een avis d'appel, reeds wordt opgebouwd, vóórdat de avis d'appel is besteld géwordén en de opgeroepene gelegenheid heeft gehad zich naar de openbare spreekcel te begeven. *)

Zij worden overgesproken van kantoor tot kantoor, en niet rechtstreeks tusschen kantoor van aanbieding en kantoor van bestemming; er wordt dus geen verbinding voor opgebouwd.

J) Bij de vaststelling van Section N is men op de Telegraaf conferentie te Parijs van de gedachte uitgegaan, dat de aan de Avis d'appel en préavis verbonden gespreksaanvragen gewoon op tijd in volgorde met de andere aanvragen, zouden worden afgewikkeld. Dat de afwikkeling eerst mag plaats vinden nadat het eindkantoor op den internationalen verkeersweg (zijde aanvrager) bericht heeft ontvangen dat de opgeroepene gereed is om het gesprek te voeren, wordt door het Reglement niet voorgeschreven. De in de praktijk gevolgde werkwijze is een uitvloeisel van een „Avis" van het C.C.I., waarbij aan het publiek meer faciliteiten werden verleend, dan door de Telegraafconferentie werden beoogd. Die werkwijze is echter niet in strijd met de letter van het Reglement.

56

56