is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche litteratuur na 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

HET PROZA SINDS 1914.

zich Ritter in zijn volle kracht. Ook deze „erfelijk belaste" was intusschen journalist geworden (hij bracht het weldra I tot hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad) en ik

deins er ook niet voor terug, zijn nieuwste werk ten

uiterste verfijnde en verdichterlijke journalistiek te noemen.1) Wanneer men maar toegeeft, dat het tevens litteratuur

is. Ritters stijl is reactionair; een oneenvoudige,

ingewikkelde, krullige — een „style Louis XV" zou men kunnen zeggen; niettemin is deze stijl zijn zéér eigene, geeft hij er een niet alleen precieuse, maar ook preciese uiting mee aan zijn geest en gevoel, speelsche tinteling en delicate charme aan zijn reisbeschrijvingen. Het reisverhaal is een moeilijk genre. Daar al het beschrevene ongeveer iedereen allang bekend is moet men boeien met zijn voordracht, met zichzelf. Welnu, Ritter slaagt daarin soms meesterlijk.

Zijn tijdgenoot J. Eilkema de Roo (pseud. van J. Tersteeg) moet eigenlijk al belangrijk ouder zijn. Ook schrijft

hij reeds vele jaren, onder velerlei pseudoniemen en trok hij ook al eenigen tijd vóór den oorlog de aandacht met zijn: De Man van Veertig Ja ar. Inderdaad, ik had hem vroeger kunnen noemen. Toch is mijn uitstel verklaarbaar. Behoort deze naam, door vroegere geschriften, behoort hij, strikt genomen, heelemaal wel thuis in een geschiedenis der schoone letteren? Is er ergens iets rechtaf moois in het

werk van Eilkema de Roo? Ik twijfel hoezeer ik ook

zelf, meermalen, en waarlijk niet zonder ernst, dezen schrijver heb geprezen om het nu ja, zoo niet bepaald ontroerende of bekorende, dan toch sterk belangwekkende van zijn vlot, keurig, intelligent en met zekere kranigheid geschreven verhalen. De heer Tersteeg verzint menschen en ; doet ze denken, zich voelen, praten, redeneeren vooral. Hij zelf praat goed en zijn menschen redeneeren soms nog knapper. Hij heeft geestkracht* zelfvertrouwen, zekere

') Dit geldt niet voor Ritters romantische reisbeschrijving, of ;

reisbeschrijvenden roman: Het Gracieus Avontuur (1924), dat niets journalistieks heeft. Een mooi boekje!