is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MID1AN —

ger maken van de verslapte en al platter wordende moraal van ons geheele volk (Mr. A. de Graaf, De ontwikkeling van den strijd tegen de onzedelijkheid, pag. 117). In 1911 werd de arbeid van Pierson bekroond door de aanneming van de zedelijkheidswetten.

De Middernachtzending-Vereeniging nu heeft haar ontstaan te danken aan den arbeid van twee jonge mannen G. Veltbuysen jr. en J. van der Steur die in 1887—'88 begonnen met hun werk, te Haarlem, terwijl Pierson hun raadgever en de voorzitter hunner vereeniging was. Op de jaarvergadering van de Heldringgestichten te Zetten in Juni 1889, brachten deze jonge mannen het eerst verslag uit van hun ervaringen, waarna 26 Juni 1890 de vereeniging rechtspersoonlijkheid verkreeg. Terwijl de vereeniging contact heeft met de gestichten Steenbeek en het Magdalenahuis, waarvan zij grooten steun ondervindt, arbeidt zij op onderscheidene wijze tot het boven omschreven doel. Niet het minst komen hier ter sprake haar Consultatie-bureaux in de belangrijkste gemeenten van ons land, waar hulp en leiding verleend wordt aan verstooten en hulpbehoevende vrouwen en meisjes, en ongehuwde moeders. Zij heeft voorts een reclasseeringcommissie, tot reclasseering van degenen die met den strafrechter in aanraking gekomen zijn, en stelt zich beschikbaar voor leiding en steun, zoowel van voorwaardelijk veroordeelden, als van voorwaardelijk in vrijheid gestelden en van ontslagen gevangenen. Ook gaan van de vereeniging uit: Het Zeemanshuis te Den Helder, in 1910 tot stand gekomen, dat aan schepelingen logies aanbiedt, en het Doorgangshuis te 's- Graven ha ge, waar meisjes en vrouwen, die op den weg der zonde verdoold zijn, een vriendelijk tehuis met veel liefde en toewijding vinden.

Intusschen wordt door de afdeelingen van de Vereeniging krachtig gearbeid. Door de plaatselijke afdeelingen wordt zendingswerk verricht in de donkere buurten der groote steden, en op de buitenwegen, waarbij geschriften worden uitgereikt en een toepasselijk woord ter waarschuwing wordt gesproken. Ook worden door huisbezoek degenen die zedelijk wankel staan, en verwaarloosde gezinnen, gesteund, en vergaderingen belegd met militairen, jeugdsamenkomsten en achterbuurt-bijeenkomsten. Voorts zijn er provinciale afdeelingen die in kleinere gemeenten den arbeid behartigen, en voorts den arbeid organiseeren in verschillende gewesten en de uitgave van geschriften verzorgen.

Als voorbeeld van den arbeid der vereeniging mag vermeld worden, dat blijkens het 38ste jaarverslag, uitgebracht op de algemeene jaarvergadering te Rotterdam 8 November 1926, door den algemeenen secretaris J. N. van Munster, in 1925 aan 142 ongehuwde moeders onderdak geboden werd, 61 door bemiddeling van de Consultatie-bureaux in 't huwelijk traden, tegen 178 buitenechtelijke vaders een procedure aanhangig gemaakt werd, aan 93 ongehuwde moeders logies verstrekt werd, voor 64 kinderen een vriendelijk tehuis gevonden werd. In het Zeemanshuis werd in 1925 aan 1516 schepelingen verblijfaangeboden.

De arbeid van de Middernachtzending die in den uitgebreiden zin van het woord door boven-

MIDRASCH 207

genoemde Vereeniging verricht wordt, moet met eere genoemd worden als een werk van Christelijke ontferming, dat met name bij het almeer om zich heen grijpend zedelijk verval, den steun van allen, allereerst van het Christenvolk, ten volle waardig is. [ 28.

Midian. Hoe vaag de mededeelingen omtrent Midian ook mogen zijn, dat de Midianieten ten Zuiden en ten Zuid-Oosten van Kanaan moeten gezocht worden, is aan geen redelijken twijfel onderhevig. In Gen. 25 : 2 worden ze in verband gebracht met Ketura en naast ontwijfelbaar Arabische stammen genoemd. In Exod. 3 vinden we Mozes bij het hoeden van de kudden van zijn schoonvader Jethro in de onmiddellijke nabijheid van den Sinaï, waar ook Hab. 3 : 7 Midian plaatst. In 1 Kon. 11 : 18 is Midian een district, liggende tusschen Edom en Paran op den weg naar Egypte, dus in het Noord-Westen van het Sinaïtisch schiereiland.

Elders vinden we Midian ten Oosten van Kanaan. Zoo worden naar Gen. 25 : 6 de zonen van Abrahams bijwijven, dus ook Midian, weggezonden „Oostwaarts, naar het Oosterland". Vandaar komen ze ook in Gibeons dagen (Richt. 6 : 3).

Dit behoeft ons niet te verwonderen. Bedoeïenen — en zoo worden de Midianieten dan toch geteekend — nebben nu eenmaal geen vaste woonplaatsen. Ook is de stamindeeling bij hen zeer vlottend. Vandaar dat, terwijl in Genesis Midian een broeder van Ismaël wordt genoemd, Midian in Richt. 8 : 24 als onderdeel van Ismaël wordt genoemd. Vandaar ook de afwisseling van beide namen in Gen. 37. Midian is al zeer vroeg uit de geschiedenis verdwenen. [ 3.

Midrasch, afgeleid van darasch (feTl), onderzoeken, verklaren, beteekent vooreerst onderzoek, en verder ook het resultaat van 't onderzoek: uitlegging. Men vindt het woord veel in de samenstelling Beth Hammidrasch, de naam voor het leerhuis, waar de Joden de godsdienstige literatuur bestudeeren.

Midrasch (meervoud Midraschim) is de naam voor de meer practische, opbouwende uitlegging der Schrift bij de joden, tegenover die uitlegging, die op het wettische den hoofdnadruk legt. Daarom is de inhoud van de Midrasch meest haggadisch, verhalend, stichtelijk, en slechts bij uitzondering halachisch (wettelijke voorschriften gevend).

Voor de Joodsche gemeente moest de Schrift ook in opbouwenden zin verklaard worden.

Dit geschiedde op tweeërlei wijze. Op Sabbathen, feestdagen en bij bijzondere gelegenheden verzamelde de gemeente zich in de synagoge, en dan hield de leeraar toespraken, waarbij hij öf in den vorm van een doorloopende Bijbelbespreking, vers voor vers verklarend, een heel Bijbelboek behandelde, öf over bepaalde gedeelten een soort predikatie of voordracht gaf.

Zoo ontstonden de verklarende Midraschim en de Midraschim, die meer in voordracht- of predikstijl gehouden waren.

Voorzoover er nog halachische Midraschim zijn, zoo bedienen zij zich toch van den haggada-stijl.

Wanneer men begonnen is, de Midraschim op