is toegevoegd aan uw favorieten.

Landleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

Gy trekt noch grooter roem uit uw Bezitters deugd, Een roem daar vriend en vreemd op schateren van vreugd. Men ziet uw witte kruin gelyk den Blinkert bhnken, Noch hooger moet uw faam, o heerlyk Stamhuis ! klinken, Daar zy vier waerelden met vier gezichten groet. Sta vast voor 't woeden van de stormen, vlam en vloed. Sta vast: sta eeuwig pal. Zoo moeten uwe muuren, Zoo moet hun Nageslacht de hyd en tyd verduuren. Queek jonge Silviën en Dauraas in uw schoot. Vertroost de treurenden, en zyt het Httcs tbr Noot Zoo geeft gy altyd stof aan braave dichters tongen. Zoo word hier, jaar op jaar, uw lof in top gezongen. Zoo word uw naam verbreid zoo ver als d'oceaan.

Staakt Nimfen uw gezang : gy hebt myn beê voldaan. In het Jaer MDCCV. (Uit: Biehtlievende Uytspanningen)

HUBERT KORNELISZOON POOT

AKKERLEVEN.

Hoe genoeglyk rolt het leven Des genisten Dantmans heen, Die zyn zaligh lot, hoe kleen,

Om geen koningskroon zou geven ! Daege rust braveert den lof Van het hoogste koningshof.

Als een boer zyn hygende ossen 't Glimpend kouter door de klont Van zyn' erffelyken gront,

In de luwt der hooge bosschen, Voort ziet trekken ; of zyn graen 't Vet der klai met gout belaên;

Of zyn gladde mellekkoeien,