Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Als laad- en losgelegenheid voor het vervoer te water heeft Maastricht ter beschikking: a. het bassin, b. het nieuwe bassin (laad- en losplaats voor grind en mergel), c. de zoogenaamde overlaadhaven bij den Smeermaeserdijk, d. de O. L. V. Kade en e. de kade bijl het Villapark (Zwanengracht).

Het Bassin, de oudste haven, bestaande sedert den aanleg der Zuid-Willemsvaart, kan om verschillende redenen niet aan de bestaande behoeften voldoen en zou dit zeker nog veel minder kunnen, wanneer het transport te water door het aanleggen van den nieuwen waterweg zich zou uitbreiden, zonder dat zulks met het beschikbaar stellen van nieuwe los- en badgelegenheid zou gepaard 'gaan.

De voornaamste nadeelen aan deze haven verbonden, behalve haar te geringe afmetingen voor de toekomst, zijn: a. te diepe ligging, b. onvoldoende kaden, c. geen loskranen, d. onvoldoende opslagplaats, e. geen mogelijkheid van spoor- en tramaansluiting.

Aan doeltreffende verbetering van het Bassin kan, waar verschillende dezer gebreken niet voor wegneming vatbaar zijn, niet gedacht worden.

Ook het z.g.n. nieuwe bassin, omsloten tusschen spoorwegemplacement en gevestigde industrieën, is voor uitbreiding niet vatbaar en wordt geheel in beslag genomen door de overlading van mergel en krijt, welke per tram wordt aangevoerd vanuit Belgisch Limburg, welke overlading in de jaren 1923 en 1924 bedroeg 80 a 100.000 ton.

Niet te verwonderen is het derhalve, dat het in den loop der jaren toegenomen scheepvaartverkeer en speciaal de vraag naar overlaadgelegenheid voor kolen van spoor in schip, de noodzakelijkheid in het leven heeft .geroepen, naar andere overlaadgelegenheid om te zien, welke werd gevonden in de zgn. spoorweghaven aan den Smeermaeserdijk. Niet ten onrechte wordt hier gesproken van „zoogenaamde" spoorweghaven, daar het hier slechts geldt een gedeelte der Zuid-Willemsvaart, waar de schepen langs een kaaimuur, waarachter enkele sporen gelegd zijn, kunnen laden en lossen.

Uit de cijfers van het vervoer door sluis 19, welke hiervoor zijn opgenomen, kan worden afgeleid, dat de zich reeds herhaaldelijk voorgedaan hebbende opstopping van het verkeer in de ZuidWillemsvaart door deze primitieve laadplaats nog verergerd moet zijn, zoodat voor de overlading van spoor in schip en omgekeerd, zeker na het tot stand komen van den nieuwen waterweg, een andere gelegenheid moet worden geschapen.

De tegenwoordige omvang van de overlading van kolen, welke in de spoorweghaven aan den Smeermaeserdijk plaats heeft, blijkt uit onderstaand staatje:

I

Sluiten