Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

percentages der waarschijnlijke fouten zoo klein, dat zij, wanneer men slechts twee decimalen achter de komma beschouwt, in 't geheel niet in aanmerking komen.

Hiermede is overtuigend aangetoond, dat het onderzochte materiaal volkomen toereikend is geweest, om betrouwbare conclusies te rechtvaardigen.

Bij onze onderzoekingen is steeds het gewicht bij iedere lengte bepaald, teneinde zoo nauwkeurig mogelijk het gemiddeld gewicht per stuk bij iedere maat te kunnen vaststellen. Niet alleen immers wisselt het gewicht bij bepaalde lengte zeer sterk, maar ook is dit afhankelijk van de plaats, waar en den tijd van het jaar, waarin de schol is gevangen. Scholletjes van bijv. 18 cM. zijn in het algemeen zwaarder van stuk, wanneer zij in dieper water (bijv. buiten de 20 M.-dieptelijn) worden gevangen, en bovendien wisselt het gewicht sterk in de verschillende jaargetijden: in den herfst zijn de schollen het best gevoed; in den winter, vooral in het vroege voorjaar (Februari—Maart) tamelijk vermagerd.

In de volgende tabel is een en ander duidelijk gemaakt. TABEL II.

Gemiddeld gewicht per stuk bij schol, en verhouding van gewicht tot lengte fk = qualiteitscoëfficient).

g Puf, onderz. _ .

o Jan.—Mrt. 1924 en Schol, klein III „ £oor kustvisschers te

a Dec. 1924-Mrt. April-Mei 1925. "f^f fanf br.achte 1?h°!'

1925, 1906 ') grootendeels uit B3.

■04 "

g gem. gew. , gem. gew.

_) in gr. k- in gr. k- f£em- gew. in gr.

14 222" 0,79 2633 0,94 30*

15 30398 0,88 3183 0,91 37»

16 37737 0,99 3482 0,83 45"

17 46024 0,93 43106 0,86 532»

18 511030 0,87 56151 0,97 63654

19 60897 0,87 73270 1,06 73105»

20 70634 0,87 83*» 1,03 821238

21 77*149 0,83 92028 0,99 9312H

22 S9245 0.83 944« 0,88 106920

23 100142 0,82 104398 0,85 123886

J) Uit: H. C. REDEKE, Bericht üb. d. holl. Schollenfischerei etc., Verh. Rijksinstituut Onderzoek der Zee, Deel II, 1909, tab. XXIV, p. 34. „B3" is, zooals men weet, het gedeelte der Noordzee vóór onze kust, dat tusschen 20 en 40 M. diepte heeft.

Sluiten