Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

practijk kan keren, wanneer men een open oog en veel liefde voor de dieren bezit.

Elk kleurduivenras heeft wel zijn bijzondere eigenaardigheden, want eigenaardig zijn deze rassen in hooge mate. Dat was juist het interessante in de kweek en dat was het wat ons zoo onwederstaanbaar aantrok. Dat is ook de reden waarom wij ze gekweekt hebben in zooveel verscheidenheden als ons maar mogelijk was.

Later verhuisden vele prima vogels, waarvoor in ons land geen belangstelling bestond, naar Duitschland en vooral na den oorlog, toen ook daar zeer vele fraaie dieren waren opgeruimd, is menige in Gouda geboren kleurduif de oostelijke grens van ons land weer overgetrokken, terug naar het land waar eens haar voorouders vandaan waren gekomen.

Zoo hebben wij de Kleur duiven tot in de kleinste bijzonderheden leeren kennen en liefhebben en zijn wij ook al op aandrang van enkele onzer bekende fokkers en keurmeesters er toe overgegaan om een speciaal werk over de Kleur duiven in Nederland te schrijven.

Wij hebben getracht in dit werkje alle bestaande kleurduivenrassen zoo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en zooveel mogelijk de bijzonderheden van elk ras te noemen, opdat de a.s. kleurduivenfokkers een handleiding mogen hebben bij hun streven om het hun voorgestane ras naar vaste lijnen te kunnen verbeteren. Wanneer dan dit werk mede kan helpen om de liefhebberij voor de Kleurduiven te doen toenemen, en de keurmeester een handleiding zal zijn bij de beoordeelingen op de tentoonstellingen, zal ons dit zeer veel genoegen doen en wij onze moeite ruimschoots beloond achten.

Gouda, Augustus 1925. C. A. M. SPRUIJT.

Sluiten