Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

INLEIDING.

Het zal voor onze lezers zeker van belang zijn, iets meer dan hijzelf vertelt, te vreten over den persoon en de verrichtingen van den schrijver, die in zijn vaderland Denemarken en elders m Europa een beroemd en op zijn juiste .vaarde geschat amateur-athleet, hygiënist en filosoof is.

J. P. .Muller, geboren in 1866, werd in 1884 tot de universiteit toegelaten, studeerde eerst H de theologie, werd daarna luitenant bij de genie, was vervolgens tien jaar ingenieur en daarna vier en een half jaar inspecteur van het sanatorium voor longlijders „Vijlefjord" in Jutland, maar gaf die betrekking op, om zich geheel te wijden aan de propaganda voor persoonlijke hygiëne en het voltooien van eenige belangrijke aethische werken (nog niet in Engeland en Nederland gepubliceerd). 1

Door lichaamsoefeningen en athletiek is hij van een zwakkelijken jongen een van de meest geziene en veelzijdigste Amateursportslieden op het vasteland van Europa geworden.

De Deensche schilder, Professor Carl Bloch, zeide hem eens: ,,U is de best gebouwde mensch, dien ik ooit gezien heb", en de vader der athletiek in Rusland, Dr. Krasjewski te St. Petersburg, schrijft in een brief: „Waarlijk, zoo'n prachtige gestalte als de uwe, die zoo op de antieke standbeelden gelijkt, vindt men zelfs bij amateurs of professionals hoogst zelden", opmerkingen, die voldoende getuigen van de bewonderenswaardige ontwikkeling van den man. In dit verband kan nog vermeld worden, dat de schrijver in 1904 den eersten prijs als de best ontwikkelde man in Denemarken gewonnen heeft; én dat na een op 19 September 1911 te Glasgow gehouden voordracht Mr. F. H. Newbery, leider der School 'of Arts aldaar, in zijn dankwoord aan luitenant Muller zeer geestdriftig sprak over het belang en de waarde van de demonstratie, die hij juist had bijgewoond. Hij had, zeide hij, zich dertig jaar lang bezig gehouden met menschelijke modellen; hij had Sandow en Hackenschmidt en vele andere beroemdheden op dit gebied gezien; maar nooit nog had hij in zijn geheele ervaring een zoo schoon lichaam gezien als dat van luitenant Muller.

De schrijver heeft in het geheel 134 prijzen behaald, waarvan 125 kampioenschappen en eerste prijzen, en maar 9 tweede. Deze prijzen zijn echter niet, zooals bij de meeste sportlieden het geval is, op één gebied behaald, maar op zeer verschillende: hardloopen op korte en lange baan, snelwandelen, roeien, schaatsenrijden, zwemmen, duiken, hamer werpen, kogel stooten (16 Engelsche ponden), .werpen met den bal (56 Engelsche ponden), discus- en speerwerpen, worstelen (Grieksch-Romeinsch), gewichtheffen, touwtrekken, vijfkamp („Pentathlon") en Amerikaansche tienkamp (all-around athletic championschip). Hij is ook een vurig en handig bokser, skilooper en voetballer en ondanks zijn 56 jaren nog houder van enkele Deensche records.

Sluiten