Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

In de eene zaak zal men nog kunnen volstaan met de vervanging van het oude rekening-courantboek door losbladige boeken of een kaartstelsel, en in eene andere zal men reeds verder moeten gaan en moeten breken met het stelsel van „gebonden dagboeken". Ik ben de laatste om te ontkennen, dat hieraan nadeelen verbonden zöni De interne controle moet dan ook wel zeer goed geregeld zijn en zeer rigoureus doorgevoerd worden, wil het gevaar voor schade door fraude en onachtzaamheid niet belangrijk grooter worden.

Men kan dit erkennen en dan tevens constateeren, dat speciaal in het grootbedrijf ook dit bezwaar overwonnen kan worden en dat in het 'bijzonder het gebruik der Power en HollerWhmachines — waarvan de laatste mij vooralsnog het volmaakste apparaat schijnt te zijn — een verwerking van het cijfermateriaal mogelijk maakt zóó veelzijdig, als op geen andere wijze practisch bereikbaar is.

Mechaniseering der boekhouding is uitgesloten, tenzij: lo. er een constant verband geschapen wordt tusschen stukken en boeken, boeken en rekeningen, 2o. het rekening-systeem onveranderlijk is en 3o. men het gebruik van formulieren van eene bepaalde grootte en indeeling tot regel maakt.

Of dit mogelijk is hangt mede af van den aard der onderneming. Het vervangen van de pen door de boekhoudmachine is op zich zelf geen ingrijpende verandering, al worden de cijfers duidelijker en de mogelijkheid tot het doen van meerdere boekingen in ééns grooter. Tijdbesparing geven deze machines zeer stellig.

Dat de getypte letter makkelijk te verwijderen is, en dus ook vèrvalscht kan worden, is even waar als dat een kaart uit een lade of een blad uit een losbladig boek makkelijker door een ander kan vervangen worden dan een blad uit een gebonden boek. Tegen deze gevaren is er echter een kruid gewassen. De geld* kolommen moeten gelinieerd zijn (wat radeeren lastiger maakt), het papier getint (wat het gebruik van bleekwater in den weg staat), evenals men de gevaren van het verwijderen van éen kaart of blad tot op een minimam kan reduceeren.

Hoofdzaak is, dat niet beproefd wordt tot mechaniseering der boekhouding over te gaan in bedrijven, die daarvoor hetzij

Sluiten